Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 27 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
POCZ?TEK KO?CA SEZONU...

Jesie? idzie, nie ma na to rady. Zawodnicy startuj?cy w cyklu MTBMARATHONY zako?czyli ju? rywalizacj?, odby? si? ostatni wy?cig MTB KARKONOSZE TOUR, a Supermarato?czycy rozstrzygn?li ostatecznie kolejno?? na podium w ?winouj?ciu. W najbli?sz? sobot? w Polanicy ostatni wy?cig Mio Fuji Film BIKEMARATON.
Szczególy
Ko?cowe Wyniki Supermaratonów Szosowych na stronie http://www.supermaraton.org

FINA? KARKONOSZE TOUR MTB 2008

Poro?, Ignaczak, Antczak – to zwyci?zcy Karkonosze Tour MTB 2008. W Szklarskiej Por?bie zako?czone zosta?y 5 miesi?czne zmagania zapocz?tkowane 1 maja w Karpaczu.
W deszczu, czasami w s?o?cu i przy temperaturze 5 stopni Celsjusza walczyli zawodnicy na trasie Maratonu Jesiennego, podczas którego mo?na by?o zdoby? punkty w klasyfikacji Karkonosze Tour MTB. Ze wzgl?du na warunki pogodowe trasa zosta?a skrócona i ostatecznie jedna p?tla mia?a 19 km. Zawodnicy mimo fatalnej pogody wyruszyli na tras? i nie zastrajkowali przed met?. Wielkie brawa dla tych, którzy walczyli, a pó?niej przy d?wi?kach duetu Chata Morgana czekali na podsumowanie wyników wy?cigu oraz Karkonosze Tour MTB.

Mimo z?ych warunków atmosferycznych bardzo wielu zawodników zdecydowa?o si? na przejechanie dystansu giga. Nic dziwnego, bo to najlepiej punktowany dystans, a przecie? podczas Maratonu Jesiennego rozgrywanego na trasach Gór Izerskich mo?na by?o zdoby? ostatnie punkty w klasyfikacji. I troch? si? pozmienia?o, zw?aszcza w kategoriach wiekowych.

I miejsce w Karkonosze Tour MTB wyje?dzi? w 2008 roku Dariusz Poro?, który zdecydowane prowadzenie obj?? ju? pod koniec sierpnia. Zdoby? 3818 punktów mocno wyprzedzaj?c Rafa?a Ignaczaka, który zajmuj?c II miejsce zdoby? 3390 punktów, a Roman Antczak z dorobkiem 3334 zaj?? III miejsce. Premiowane by?y te? miejsca IV-X w klasyfikacji Open.
Kolejno?? w kategorii Elita by?a identyczna jak w pierwszej trójce Open. Najlepszymi Juniorami zostali Daniel Oliwa, Patryk Kaczmarczyk i Adrian Tyszecki.. W kategorii masters I najlepszy jest Krzysztof Grzegorzewski Mariusz Grzywniak i Krzysztof Tyszecki. Masters II w kolejno?ci: Miros?aw Soko?owski Bogdan Damszel, Ireneusz Taraszkiewicz. Najlepszymi Paniami zosta?y Maria Tyszecka, Dorota Czarnecka, Marzanna Durlik.

Pomys? by? prosty – stworzy? wspóln? punktacj? dla wy?cigów prowadzonych przez ró?nych organizatorów w regionie Karkonoszy. Klasyfikacja by?a organizowana po raz pierwszy i miejmy nadziej?, ?e nie ostatni. Du?o tu zale?y od samorz?dów. Jerzy Pokój Przewodnicz?cy Sejmiku Województwa Dolno?l?skiego podczas uroczysto?ci dekoracji zapowiedzia? dalszy udzia? w?adz województwa w kontynuacji prowadzenia klasyfikacji. Pomoc zapowiedzia?a te? El?bieta Zakrzewska Przewodnicz?ca Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Dolno?l?skiego. W tym miejscu trzeba podkre?li?, ?e oprócz Urz?du Marsza?kowskiego sponsorami Klasyfikacji Karkonosze Tour MTB by? te? samorz?d Jeleniej Góry, ?wieradowa-Zdrój i przede wszystkim Szklarskiej Por?by. Finansowo wspomog?y spó?ki Jelenia Plast. i Jeleniogórskie Elektrownie Wodne. Bez ich pieni?dzy nie by?oby nagród.

Klasyfikacja Karkonosze Tour obj??a 13 wy?cigów organizowanych przez ró?ne podmioty i firmy w regionie Karkonoszy. Do punktacji wliczane by?y 3 najlepsze starty w maratonach i 2 najlepsze w wy?cigach XC. Z pierwszych uwag, jakie z przyjemno?ci? wys?uchali?my od uczestników klasyfikacji, wynika, ?e warto zwi?kszy? liczb? zaliczanych do punktacji zawodów. Czekamy na kolejne opinie. Ju? rozpoczynamy prac? nad regulaminem Karkonosze Tour MTB 2009.
Wszystkim zawodnikom bior?cym udzia? w tegorocznych zmaganiach dzi?kujemy za udzia?. Bez was nie by?oby ca?ego przedsi?wzi?cia. Dzi?kujemy te? za wyrozumia?o?? podczas potkni??. Wielokrotnie od was s?yszeli?my s?owa otuchy. Dzi?kujemy!
http://www.mtb.karkonosz.pl

Lokalna Organizacja Turystyczna w Szklarskiej Por?bie
Stowarzyszenie Cyklistów „Szklarska Por?ba na Dwóch Kó?kach”

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu