Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 26 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
SZERSZENIE W BLOKACH STARTOWYCH
Mi?o nam donie??, ?e mo?liwe s? ju? zapisy na pierwszy w tym roku, startuj?cy 25 kwietnia III Trzebnicki Maraton Rowerowy ‘??d?o Szerszenia’. Organizatorem imprezy, otwieraj?cej w sezonie 2009 Puchar Polski w Maratonach Szosowych s? Burmistrz Gminy Trzebnica Marek D?ugozima i trzebnickie Szerszenie.

Jak podkre?laj? organizatorzy: Zapisy s? sprawiedliwe, poniewa? ‘automat’ decyduje termin dokonania zg?oszenia i wed?ug tego klucza ustawia grupy startowe- im wcze?niej si? zapiszesz, tym lepsz? zajmiesz pozycj? na starcie.
Szczególy
Wygl?da wi?c na to, ?e nie ma co czeka?. Tym bardziej, ?e do rozpocz?cia maratonu nie zosta?o du?o czasu. Na przygotowania do startu w ‘??dle’ zosta?o nam niespe?na 3 miesi?ce!

Kto chce wzi?? udzia? w tegorocznym TMR powinien solidnie przy?o?y? si? do treningów. Jak zapowiadaj? organizatorzy, w tej edycji lubi?cych wyzwania marato?czyków czeka mi?a niespodzianka. P?tl? wyd?u?ono o 5 km, a wi?c proponowane w Trzebnicy dystanse to 125km i 250km.

Nie zabraknie znanego sta?ym bywalcom podjazdu po betonowych p?ytach oraz spotkania ze s?ynn? ‘koz?’ z roku 2007 i 2008 (napisy nadal tam s?! Powinny wi?c jeszcze przetrwa? tych kilka miesi?cy). Jednak zamiast - po pokonaniu kilku wymagaj?cych podjazdów - uda? si? prosto na met?, by z poczuciem dobrze spe?nionego obowi?zku uzupe?ni? mikroelementy, trzeba b?dzie za G?uchowem Dolnym skr?ci? w prawo i przez S?dzice pomkn?? do Cerekwicy (map? trasy mo?na obejrze? pod adresem: Link). No a tam…

Organizatorzy postanowili udowodni? marato?czykom, ?e Góry Kocie w pe?ni zas?uguj? na swoje miano (chodzi o ‘góry’, a nie o ‘kocie’), a ‘??d?o Szerszenia’ na okre?lenie: ‘maraton pó?górski’ Nie zamierzaj? jednak odstrasza? ch?tnych. Sprawdzone: ka?dy, komu pokonywanie rowerem kolejnych kilometrów sprawia frajd?, powinien poradzi? sobie z t? tras?. Z zastrze?eniem, ?e jednym pójdzie to szybciej, innym za? wolniej… Ale to przecie? maraton, a nie wy?cig! Tego Szerszenie konsekwentnie b?d? si? trzyma?.

Jak co roku impreza odbywa si? pod Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy Trzebnica Marka D?ugozimy, który zaprasza (cytujemy): wszystkich mi?o?ników dwóch kó?ek na Trzebnicki Maraton Rowerowy ‘??d?o Szerszenia’. To dzi?ki Waszej, ka?dego roku coraz liczniejszej obecno?ci impreza ta wpisa?a si? na sta?e w kalendarz wa?nych wydarze? sportowych w Gminie Trzebnica.

?yczy nam równie? (cytujemy): powodzenia w zmaganiu si? z t? do?? wymagaj?c? tras?, satysfakcji z osi?gni?tych wyników i prawdziwie sportowej rywalizacji. Licz?, ?e zanim spotkamy si? znów za rok, na czwartej ju? edycji TMR ‘??d?o Szerszenia’, zat?sknicie za Trzebnic? i jej szczególn?, niepowtarzaln? atmosfer?. Niezale?nie od tego, co Was do nas sprowadza, pami?tajcie, ?e zawsze jeste?cie mile widzianymi go??mi.

Oto program imprezy:
Start i meta: na terenie miasta Trzebnica (plac targowy przy ul. Milickiej)

24 kwietnia (pi?tek) 2009:
godz. 20.00 - odprawa techniczna

25 kwietnia (sobota) 2009:
godz. 8.00 - start maratonu
godz. 20.00 - zamkni?cie trasy zawodów na wszystkich dystansach

Zawodnicy startuj? w grupach 10-osobowych w odst?pach 2-minutowych.
Podzia? na grupy startowe (ostateczne zamkni?cie listy startowej) Organizator opublikuje w dniu 24.04.2009 r.

26 kwietnia (niedziela) 2009:
godz. 9.00 - dekoracje, wr?czenie pucharów i dyplomów, losowanie nagród
godz. 11.00 - zako?czenie maratonu

Baza Supermaratonu
Trzebnicki O?rodek Kultury
ul. Prusicka 12
55-100 Trzebnica

Nie pozostaje zatem nic innego, jak si? zapisa? i przyjecha? pod koniec kwietnia do Trzebnicy, by od mocnego akcentu, jakim niew?tpliwie b?dzie ‘??d?o Szerszenia’ rozpocz?? kolarski sezon 2009.

Do zobaczenia w Trzebnicy!

greten

Zapisy pod adresem: http://www.maraton.trzebnica.net/zgloszenia.php
Wi?cej informacji na stronie organizatora: http://www.maraton.trzebnica.net/index.php

Komentarze
vinner1 dnia 01 lutego 2009 20:38
"Pomknąć do Cerekwicy... No a tamr30;" koza pierdzi.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu