Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 25 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
PO PROSTU SPINNING
Z Ani? Aksiuczyc, instruktork? z Wroc?awskiego Centrum Treningowego Spartan rozmawia Ma?gorzata Pawlaczyk o Spinningu, który bynajmniej nie powinien kojarzy? si? Wam wy??cznie z po?owem ryb. Powiem wi?cej - to jest to, co warto by polubili kolarze, szczególnie gdy za oknem wci?? jeszcze s?ota lub - jak w górach - ?nieg. Nie zast?puje roweru, ale stanowi ?wietne uzupe?nienie kolarskiego treningu. Przekonajcie si? zreszt? sami. Mam nadziej?, ?e ta rozmowa Was do tego zach?ci.

Co to jest Spinning?

AA.: Jak to?! To jedna z lepszych form aktywnego sp?dzania czasu i wypoczynku! Wspania?e doznania na rowerze stacjonarnym – to ma?o powiedziane. Wyobra? sobie, ?e masz ochot? si? porusza?, sp?dzi? czas ze znajomymi, sprawdzi? swoje mo?liwo?ci, czy pos?ucha? dobrej muzyki… Tak oto pojawia si? na Twojej drodze Spinning. Nie da si? nie spróbowa?.

Nie raz ju? pytana by?am przez osoby, które nie mia?y do czynienia z rowerem w jakiejkolwiek postaci: „Ale czy to nie nudne jecha? tak, nie ruszaj?c si? z miejsca?”… Absolutnie nie! Oprócz tego, ?e na takich zaj?ciach masz okazj? stymulowa? swoje cia?o, to jeszcze do tego pracuje Twoja wyobra?nia. Masz sposobno?? do du?ej koncentracji, ale zarazem mo?liwo?? aby „zresetowa?” ca?y mentalny nadbaga?. Od osób, które s? dobrze zaprzyja?nione z rowerem i du?o czasu sp?dzaj? na trena?erze s?ysza?am tak?e nie raz, ?e Spinning to – cytuj?: „?wietna sprawa”. Nie jeste? sam ze sob?, nie ma monotonii, jest dobry czas i miejsce, aby „da? czadu”.

Czy Twoim zdaniem Spinning zim? mo?e zast?pi? kolarzom rower?

AA.: Zach?cam, aby sprawdzi? i przekona? si?, ?e tak! Jak najbardziej! Cho? nie jest to jedyna forma przygotowa? do sezonu, to na pewno b?dzie pomocna. Jest du?o mo?liwo?ci treningowych na rowerach przeznaczonych do Spinningu. Prowadzone przez nas zaj?cia odbywaj? si? z rozró?nieniem na poszczególne rodzaje treningu. Ka?dy mo?e zdecydowa? sam, jaki rodzaj treningu interesuje go najbardziej w danym czasie. I tak przyk?adowo wybra? mo?na: Regeneracj?, Wytrzyma?o??, Si??, Interwa? czy nawet tak zwany Dzie? Wy?cigu. Ró?ni? si? one poziomem intensywno?ci.

Szczególy
Jakie efekty przynosi taki trening?
AA.: Oj, mo?na by bardzo d?ugo wymienia?. Najkrótsza odpowied? by?aby taka, ?e efekt to rado?? i zadowolenie z samego siebie. I jest to jak najbardziej prawd?, tu? obok stwierdze?, ?e wyst?puje wyra?na poprawa wydolno?ci, ?e dobrze wp?ywa na zdrowie, pomaga przy spalaniu tkanki t?uszczowej, czy stymuluje pokonywanie w?asnych s?abo?ci i ogranicze?. Doda? jednak nale?y, ?e efekty b?d? odczuwalne pod jednym, zasadniczym warunkiem – ?e trening b?dzie systematyczny. Niby oczywiste, ale zawsze warte przypomnienia.A gdybym chcia?a potrenowa? sama? Czy trening tego rodzaju mo?na przeprowadzi? samodzielnie?
AA.: Warto w tym miejscu wspomnie?, ?e Spinning to ca?a koncepcja jazdy na rowerze. Za tym poj?ciem kryje si? pewna ideologia. To nie tylko gimnastyka cia?a i zwyczajne „raz, dwa, trzy”, „podskoki góra-dó?”. To jest czas i miejsce, aby zintegrowa? ducha i cia?o. Sprawdzi? nie tylko mo?liwo?ci fizyczne, ale tak?e wzmocni? swoj? psychik?.

Czy mo?na przeprowadzi? taki trening samodzielnie? Mo?e i tak, ale nie b?dzie to, niestety, to samo co na zaj?ciach. Sama jedna nie wytworzy?aby? wokó? siebie atmosfery, która jest na Spinningu. A do tego profesjonalny sprz?t, super instruktorzy i muzyka, przy której a? chce si? peda?owa?. Dlaczego mia?aby? robi? co? sama skoro jest ca?e grono pasjonatów wokó? Ciebie, z którymi masz wspólny temat? Nie, nie, i jeszcze raz nie! Samemu – to nie b?dzie tak samo jak na Spinningu. Przyjd? i zobacz! Przekonaj si?, ?e mam racj?. Jak wiesz, Spinning odbywa si? w Spartanie przy ul. Trzebnickiej, ul. Spiskiej i ul. Lubi?skiej.

Opowiedz, prosz?, czy do takiego wysi?ku trzeba si? jako? specjalnie przygotowa??
AA.: Ba! Nie do??, ?e specjalnie to jeszcze specjalistycznie – woda, r?cznik i dobre nastawienie do zaj??! To jest w?a?nie to co musisz przygotowa? przede wszystkim na pocz?tek.

A tak troszk? powa?niej, to wa?ne jest by ka?dy uczestnik mia? ze sob? pulsometr. Urz?dzenie do pomiaru t?tna jest w tego rodzaju treningu bardzo wskazane i praktycznie niezb?dne. Na zaj?ciach pracujesz pos?uguj?c si? odpowiednimi przedzia?ami warto?ci. Pilnujesz, aby nie by?y one zbyt niskie, ani zbyt wysokie. Fantastyczne urz?dzenie i prawdziwy niezb?dnik!

O czym nale?y pami?ta? i jakich zasad przestrzega? decyduj?c si? na tak? form? aktywno?ci?
AA.: Nale?y pami?ta?, ?e marze? o wspania?ej kondycji nie spe?nia si? po jednej sesji. Jest to intensywna praca i wysi?ek, który daje efekty, cho? nie od razu. Z takich podstaw nale?y jeszcze podkre?li?, ?e konieczne jest regularne uzupe?nianie p?ynów. Ma?a buteleczka wody to zdecydowanie za ma?o!

Jakie b??dy, których nale?y si? wystrzega?, najcz??ciej pope?niaj? pocz?tkuj?cy?
AA.: Przychodzi mi do g?owy przede wszystkim obraz ludzi, którzy dopiero zaczynaj? swoj? przygod? ze Spinningiem i za wszelk? cen?, za ka?dym razem próbuj? „zajecha? si?” jak najmocniej. Zupe?nie nie o to chodzi i w tej kwestii trzeba ich zdecydowanie u?wiadamia?. Nastawienie, ?e efekty pojawi? si? w tempie ekspresowym te? jest b??dem, a równie cz?sto si? to zdarza. Wszystkie inne problemy rozwi?zywane s? na bie??co i nie ma si? co martwi?, bo cho? z technik? jazdy nale?y si? zapozna?, to nie jest to a? tak skomplikowane.

Dzi?kuj? za mi?? i interesuj?c? rozmow?. Mam nadziej?, ?e Spinning nie b?dzie si? ju? nikomu kojarzy? wy??cznie z po?owem ryb…
AA.: Zapewniam Ci?, ?e przyjd? czasy, i? wokó? rzek b?d? szuka? rowerów! Pozostaje mi ju? tylko podzi?kowa? za chwil? uwagi i serdecznie zaprosi? do Wroc?awskiego Centrum Treningowego Spartan. Do zobaczenia!

Rozmawia?a: greten

Ania Aksiuczyc
Studentka V roku Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku Wychowanie Fizyczne o specjalno?ci Mened?er Sportu. Od najm?odszych lat nieposkromiona pasjonatka aktywno?ci sportowej, entuzjastka wspinaczki sportowej, wypraw wysokogórskich, paralotniarstwa oraz Mistrzyni Polski w pi?ce siatkowej (Warszawa 1998).

Sport to dla niej nie tylko sprawno?? fizyczna, ale doskona?a forma relaksu. Przede wszystkim zdrowy styl ?ycia, pozwalaj?cy zachowa? sprawno?? psychofizyczn?.

Przygod? wspó?pracy z fitness klubem (jako Spinning instruktor, instruktor ?wicze? si?owych oraz personal instruktor) rozpocz??a praktyk? za granic? w Londynie, w latach 2005-2007. Od czasu, gdy wkroczy?a na t? zawodow? drog? z pasj? zdobywa nowe umiej?tno?ci. Z ka?dymi przeprowadzonymi zaj?ciami wzrasta jej zami?owanie do Spinningu, co wyra?nie daje odczu? swoim podopiecznym.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu