Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 24 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
MARATON BEZ KILOMETRÓW
Blisko trzy godziny bez przerw sp?dzi?o na rowerach spinningowych Schwinn dwudziestu dwóch zawodników Spinningowego Maratonu Rowerowego w Centrum Rekreacji Spiska we Wroc?awiu.Cztery instruktorki nadawa?y bardzo zró?nicowane tempo od spokojnej przeja?d?ki do kilkudziesi?ciominutowej wspinaczki, wymagaj?cej zbli?enia si? do prawie maksymalnych oznacze? t?tna. Wy?cig przebiega? w niespotykanie komfortowych warunkach. Pierwszy raz mi si? zdarzy?o, ?e co chwil? kto? troskliwie pyta? o samopoczucie lub proponowa? wod?, ewentualnie napój izotoniczny do wyboru. Odczyt z pulsometra: czas 02.40h, ?r. t?tno 136, max 177.
Jednogodzinne spinningowe treningi (15 z?/h) prowadzone s? na Spiskiej kilka razy w tygodniu o 7.00 i 17.00.
Szczególy
?WI?TECZNY SPINNING MARATON
U ?RÓDE? ENERGII CZTERECH ?YWIO?ÓW
REGULAMIN

I. CEL IMPREZY :
Popularyzacja SPINNINGU jako nowoczesnej formy aktywno?ci fizycznej.
II. ORGANIZATOR:
Agnieszka i Piotr pod parasolem Miejskiego O?rodka Sportu i Rekreacji we Wroc?awiu.
III. TERMIN I MIEJSCE:
Maraton odb?dzie si? 15.12.2007 ( sobota ). Start o 12.00
Miejsce : fitness klub przy ul. Spiskiej 1 we Wroc?awiu, tel (71) 367 60 08.
IV. ZG?OSZENIA:
Zg?oszenia ch?tnych do wzi?cia udzia?u w maratonie b?d? przyjmowane w dniu imprezy w fitness klubie
w godz. 11.00 – 11.45. Decyduje kolejno?? zg?osze?. Liczba miejsc ograniczona – 30 rowerów .
V. ZASADY UCZESTNICTWA W MARATONIE:
Uczestnikiem maratonu mo?e mo?e by? ka?da osoba, która :
– chce ( i umie ) bawi? si? jad?c na rowerze,
– uko?czy?a 18 lat,
– je?dzi?a ju? na rowerze ,
– wytrzyma 3 godziny non stop jazdy na rowerze z u?miechem na twarzy,
– wype?ni o?wiadczenie o braku przeciwwskaza? zdrowotnych do uczestnictwa w maratonie z w?asnor?cznym podpisem,
– b?dzie ubrana w czysty strój sportowy , zmienne obuwie sportowe i b?dzie posiada?a r?cznik oraz bidon .
VI. OP?ATA ZA UDZIA?:
W maratonie mo?e wzi?? udzia? osoba , która przed maratonem wniesie op?at? w wysoko?ci 20 z? .
VI. ZASADY ROZEGRANIA MARATONU SPININGU :
1.Uczestnikiem SPINNING maratonu mo?e by? osoba, która spe?ni wymagania wymienione w pktV i VI
i otrzyma numer startowy.
Numer startowy powinien by? przymocowany albo z przodu na piersiach zawodnika albo z ty?u na plecach.
2.Maraton polega na ci?g?ej je?dzie na rowerze.
B?dzie trwa? 3 godziny .
3.Podczas maratonu dopuszczalna jest jedna 5 minutowa przerwa .
4. Maraton b?dzie prowadzi? czterech instruktorów na zmiany.
5. Do dyspozycji uczestników b?d? napoje : woda ?ródlana oraz napój isotoniczny Gatorade.
VII. NAGRODY:
Wszyscy dostan? ?wi?teczne upominki od ?w. Miko?aja ( przy zapisach !)
W?ród wszystkich uczestników , którzy uko?cz? maraton zostan? rozlosowane prezenty od ?w. Miko?aja.
Nagrody, prezenty zostan? wr?czone po zako?czeniu maratonu .
VII. POSTANOWIENIA KO?COWE:
Spinning maraton odb?dzie si? bez wzgl?du na frekwencj? i humory zawodników.
Organizator zapewnia szatnie, natryski, toalety.
Organizator zapewnia napoje podczas trwania maratonu.
Ka?dy uczestnik spinning maratonu powinien sam ubezpieczy? si? od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków.
Interpretacja niniejszego regulaminu nale?y do organizatora. mosir,wroc?aw
Organizatorzy :
Agnieszka i Piotr
Wroc?aw, 06.12.2007
Komentarze
redakcja dnia 17 grudnia 2007 08:17
Zajęcia spinningowe prowadzi też we Wrocławiu przy ul.Świeradowskiej World Class www.worldclass.pl
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu