Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 25 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
NIEDZIELA 08. lipca W OLE?NICY
Szczególy
REGULAMIN Pierwszego w Polsce

DWU ETAPOWEGO OLE?NICKIEGO WY?CIGU KOLARSKIEGO

„RDi NOCNE WYZWANIE”
PROLOG O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA OLE?NICA

KRYTERIUM NOCNE O PUCHAR SPÓ?KI YURECO S.A
OLE?NICA 08.07.2012 r.


CEL
WY?CIGU:

Popularyzacja kolarstwa na terenie Miasta ,Gminy i Powiecie Ole?nickim

TERMIN I MIEJSCE:

Wy?cig odb?dzie si? w dniu 08.07.2012 r. w Ole?nicy.
ORGANIZATOR:
YuRECO S.A

UCZESTNICTWO:

W wy?cigu prawo startu maj? zawodnicy od 16-stego roku ?ycia
Kategorie wiekowe wg. Ustale? organizatora

ZG?OSZENIA:

Przyjmowanie zg?osze? za pomoc? strony internetowej
www.biketeam.rdi.pl lub http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia_masowe/index.php?LP_impr=15
Wpisowe w wysoko?ci 50z? za dwa etapy Ole?niccy kolarze 40z?
nr konta BPS S.A 15 1930 1073 2009 0901 3618 0001
Yureco S.A Armii Krajowej 43 56-400 Ole?nica

mo?liwo?? rejestracji na miejscu 70z? za dwa etapy tylko w przypadku gdy
nie zarejestruje si? 200 zawodników poprzez formularz internetowy

Limit 200 zawodników

160 osób rowery szosowe

40 osób rowery inne

limit zawodników na ka?d? kategorie 40osób ze wzgl?du na sprawy logistyczne

kategorie z tym samym dystansem b?d? startowa? razem pomiar wed?ug chipów
i foto finiszu

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WY?CIGU:

Wy?cig przeprowadzony zostanie na trasie okr??nej:
Prolog - ka?dy zawodnik ma do pokonania rund? 1300m na nowej drodze wokó? stawów miejskich
Kryterium nocne na rundach w mie?cie o d?ugo?ci 2350m

DYSTANSE: kryterium

kat.wiekowa amator + masters
16-39(+CYKLOSPORT) + Masters do 39lat 15x2,3 km = 34,5 km
40-50+ Masters 40-50lat 15x2,3 km = 34,5 km
51-59 + Masters lat 10x2,3 km = 23 km
60i wi?cej+Masters 10x2,3 km = 23 km

Kobiety open 10x2,3 km = 23 km
rowery inne open 5x2,3 km = 11,5 km
m?odzie? w wieku 16-18 lat ma prawo startu po z?o?eniu u organizatora pisemnej zgody na start podpisanej przez obydwu rodziców lub opiekunów prawnych

SPRAWY S?DZIOWSKIE:

Komisj? S?dziowsk? wyznacza organizator
Pomiar czasu mierzony b?dzie za pomoc? chipów
Zwyci?zc? zostanie zawodnik, który pokona dystans w najkrótszym czasie
Zawodnicy otrzymaj? numery startowe z chipem za który b?dzie pobierana kaucja 50z? zwrotna po zwrocie chipu(na ?yczenie firmy obs?uguj?cej zawody)

Ka?dy zawodnik który zostanie zdublowany zostaje zdyskwalifikowany z wy??czeniem grupy poprzez ucieczk?

Ka?dy zawodnik który b?dzie mia? defekt ma prawo skorzysta? z rundy wolnej lecz do??czy? do grupy mo?e tylko przy linii startu nie pó?niej ni? na dwie rundy przed ko?cem kryterium

Co pi?t? rund? zawodnicy b?d? mieli lotn? premi? na linii mety zwyci?zcy poszczególnych rund otrzymaj? nagrody

ROWERY I WYPOSA?ENIE:

Rower zgodnie z przepisami kodeksu drogowego i spe?niaj?cy nast?puj?ce warunki:

Rowery inne dwa ko?a jednakowej ?rednicy minimum 26 cali. Kierownica i siode?ko powy?ej linii poziomej poprowadzonej przez najwy?szy punkt opony przedniego i tylnego ko?a np. TREKING, MTB, ROWERY NA OSTRYM KOLE DUPUSZCZONE JEDYNIE Z HAMULCAMI W KATEGORII INNE.

2. Mog? by? stosowane kierownice czasowe, lemondki, itp tylko na je?dzie na czas.

3. Odpowiedzialno?? za rower, jego wyposa?enie i sprawno?? techniczn? na ca?ej trasie spoczywa na uczestniku imprezy.

4. Organizatorzy imprez maj? prawo do weryfikacji stanu technicznego rowerów i wyposa?enia.

5. Uczestnik imprezy obowi?zany jest do jazdy w atestowanym kasku sztywnym na ca?ej trasie.

6. Naruszenie ww. zasad mo?e spowodowa? dyskwalifikacj? uczestnika.
NAGRODY I SPRAWY FINANSOWE:

PULA NAGRÓD OKO?O 8 TYsi?CY Z?OTYCH

- Koszty organizacyjne pokrywa organizator
koszty uczestnictwa zainteresowane kluby ,osoby prywatne
Wpisowe w wysoko?ci 50z? za dwa etapy Ole?niccy kolarze 30z?
Trzech najlepszych zawodników w ka?dej kat. Za oba etapy otrzyma nagrody
pieni??ne Miejsce 1-500z?, 2-300z?,3-100z? lub nagrody rzeczowe tej warto?ci
oraz ka?dy zawodnik zajmuj?cy pierwsze miejsce na lotnej premii otrzyma bonus
-- premie lotne co 5 runda lub inaczej wed?ug ustale? organizatora
PROGRAM MINUTOWY:
biuro zawodów otwarcie godz. Od 11.00 – Do 12.45
Odbiór numerów przy starcie pierwszego etapu Amfiteatr nad stawami miejskimi
wjazd od ulicy spacerowej(ma?y parking ) lub brzozowej przy kompleksie ATOL (du?y parking) prosimy o pozostawienie aut na parkingu i doj?cie do biura oko?o 200m lub podjechanie rowerem
start pierwszego zawodnika prolog 13.00
zako?czenie ok 14.50 przy 200 zawodnikach
Dekoracja 15.00
Kryterium start pierwszej grupy 18.00
kolejno??
rowery inne
60i wi?cej+Masters
51-59 + Masters
40-50+ Masters
18-39(+CYKLOSPORT) + Masters do 39lat
dekoracje poszczególnych grup podczas kryterium odb?d? si? w trakcie wy?cigu innych kategorii lub pomi?dzy startami kolejnych grup planowane zako?czenie wy?cigu godzina 21.00
SPRAWY ORGANIZACYJNE:


Odpowiedzialny za przeprowadzenie wy?cigu:

Mateusz Kryk 695-053-777. mateusz.kryk@yureco.pl

Start na rowerach szosowych oraz innych w kasku sztywnym


Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione i wypadki w trakcie imprezy powsta?e z winy uczestników. Wy?cig zostanie przeprowadzony przy zamkni?tym ruchu drogowym. Zawodnicy powinni by? ubezpieczeni od NW i OC.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu