Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 20 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
LICZYRZEPA JU? W SOBOT? W KARPACZU
Liczyrzepa z czasówk? pod Okraj !!!

Gdzie? na pocz?tku wieku Waldek Szewczuk, który za spraw? swojego entuzjazmu do kolarstwa niejednego z nas zarazi? cykloz? na pytanie: „po co wje?d?a? t? gór??” filozoficznie odpowiedzia?: „bo jest”!
I to jest najpowa?niejszy argument przemawiaj?cy za udzia?em Dolno?l?zaków (i nie tylko) w maratonach górskich.
Bo one, te szosowe maratony kolarskie, wiod?ce po naszych górach, u nas s?.

Mamy Radków, Zieleniec z kultowym Klasykiem K?odzkim, a od trzech lat równie? Liczyrzep?, który w tym roku odb?dzie si? w Podgórzynie 8 wrze?nia. To ju? trzecia edycja. I cho? pierwszej ma?o kto wró?y? wysok? frekwencj?, bo górskie szosy wywo?uj? w kolarzach-amatorach mniej lub bardziej uzasadniony l?k, to co roku, od 2010 pocz?wszy, na starcie stawia si? ponad 400 uczestników. Gotowych na podj?cie wyzwania. Z ró?nym skutkiem, ale efekty to sprawa drugorz?dna.Szczególy
Dla kogo mini, mega, giga

Jak przyci?gn?? amatorów kolarstwa – kupuj?cych coraz l?ejsze, coraz szybsze rowery – na maratony szosowe w górach? Przede wszystkim oferuj?c im mo?liwo?? ?cigania si?, a w drugiej kolejno?ci – po szosach dobrej jako?ci. Dolny ?l?sk nadrabia zaleg?o?ci w dziedzinie jako?ci dróg, a drogowcy gorliwo?ci? przewy?szaj? inne regiony. Przypomnijmy zesz?oroczn? akcj? k?adzenia, podczas rozgrywania maratonu (!), nowej nawierzchni na oznakowanej przez organizatora strza?kami szosie. Wielu nie skr?ci?o tam, gdzie trzeba...

Co z tym ?ciganiem i dlaczego jest takie wa?ne? Jakkolwiek Supermaratony chc? trzyma? si? formu?y maj?cej wi?cej wspólnego z rajdami, ni? zawodami, to w górach to nie przejdzie. Zbyt s?abi na wci?ganie zarówno swoich, jak i rowerowych kilogramów pod gór? tu nie przyje?d?aj?. A je?li nawet – stanowi? do?? w?sk? reprezentacj?.

Z my?l? o nich Staszek Chromi?ski przygotowa? w tym roku dystans mini. Niespe?na 67 km z przewy?szeniem 1268 m. Oczywi?cie, nie zabraknie na mini ?cigantów, to pewne. Ale trasa jest do?? ?atwa. Wyrobionym kolarzom nie sprawi niemal ?adnej trudno?ci, zapewne urz?dz? sobie górsk? czasówk?, a pocz?tkuj?cym na górskich maratonach zaostrzy na przysz?e edycje apetyt na d?u?sze dystanse w górach.

Czasówka pod Okraj przy okazji

Skoro wyp?yn?? temat czasówek, kolarzy pokonuj?cych dystans mini, w przeciwie?stwie do mierz?cych si? z mega (121 km i 2386 m przewy?szenia) i giga (189 km i po??czone przewy?szenie trasy mega oraz mini) ominie przyjemno?? wspinania si? na Prze??cz Okraj. O time trialu na Okraj, który odby? si? tradycyjnie 15 sierpnia, donosili?my ju? na stronie Wroc?awskiej Gazety Kolarskiej.

Na Liczyrzepie b?dzie mo?liwo?? poprawienia wyniku, ustanowienia ?yciówki lub po prostu zmierzenia si? z tym 13,5-kilometrowym podjazdem. U podnó?a i na szczycie ustawione b?d? bramki, a czasopomierzacze z dok?adno?ci? do setnej sekundy ustal?, kto z pa? i panów wspi?? si? najszybciej. Czasówka po??czona z premi? górsk?, tego jeszcze nie by?o. Cho? sama premia górska – i owszem. Na tegorocznym ??dle Szerszenia, pod diablo sztywny Rad?ów.

Robert Rasa?a, który w roku ubieg?ym ustanowi? pierwszy rekord wjazdu pod Rad?ów, a w tym roku na Okraj wspi?? si? jako 22., w swojej kategorii zajmuj?c 4. lokat? twierdzi, ?e nachylenie Prze??czy w porównaniu z Rad?owem vel Prababk?, to piku?. Miejscami 9%, najwy?ej 11% (Rad?ów – 16%) Tyle, ?e okrutnie si? d?u?y...

A mo?e by tak start wspólny?

Staszek Chromi?ski wychodzi jednak ze s?usznego za?o?enia, ?e czerpa? wzorce trzeba od najlepszych, a organizuj?c swoj? imprez? stosuje sprawdzone, w domy?le skuteczne, a nawet najskuteczniejsze rozwi?zania. Czego chc? ci, którzy przyje?d?aj? si? ?ciga?? Oczywi?cie, jak podczas P?tli Beskidzkiej w dalekiej Istebnej i Tour de Leszno – startu wspólnego! Tegoroczne rozmowy z w?adzami i policj? nie przynios?y rezultatów.

Jest wola, jest ochota, ale po Tour de Pologne Amatorów, Tour de Pologne z udzia?em zawodowców, wreszcie wy?cigach firmowanych przez Maj? W?oszczowsk? lokalne s?u?by porz?dkowe nie maj? wolnych mocy przerobowych, pozwalaj?cych zabezpieczy? tras? wystarczaj?co, by kolejni kolarze mogli si? w Kotlinie Jeleniogórskiej ?ciga?. Jest natomiast obietnica, ?e w przysz?ym roku uda si? start wspólny zorganizowa?.

I tej wersji b?dziemy si? trzyma?!

Zapisy na stronie organizatora: http://www.rejestracja.perfectdjango.com/maraton/15/info/


greten.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu