Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 24 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
W SUPERMARATONACH 2013 BEZ ZMIAN
Ledwie sko?czy? si? rok ?cigania, a ju? og?aszane przez organizatorów kolejnych cykli kalendarze imprez ka?? my?le? o nast?pnym sezonie. Takich maratonach szosowych na przyk?ad, których w 2013 odb?dzie si? 11. Na Dolnym ?l?sku i w bli?szych lub dalszych okolicach rozegranych zostanie 6.

Akurat tyle, ile w przysz?ym roku liczy? si? b?dzie do klasyfikacji generalnej Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych.

Szczególy
W Supermaratonach bez zmian

Ledwie sko?czy? si? rok ?cigania, a ju? og?aszane przez organizatorów kolejnych cykli kalendarze imprez ka?? my?le? o nast?pnym sezonie. Takich maratonach szosowych na przyk?ad, których w 2013 odb?dzie si? 11. Na Dolnym ?l?sku i w bli?szych lub dalszych okolicach rozegranych zostanie 6. Akurat tyle, ile w przysz?ym roku liczy? si? b?dzie do klasyfikacji generalnej Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych.

Je?li doliczy? wy?cig ze startu wspólnego w Lesznie (zaplanowany na niedziel?, 26 maja) oraz gosty?sk? dru?ynówk? Amber Road nadchodz?cy sezon ?cigania na szosie zapowiada si? wi?cej, ni? ciekawie. Wró?my jednak do Supermaratonów.

Zgodnie z now? ?wieck? tradycj? sezon otworzy ??d?o Szerszenia, zaplanowane na 27 kwietnia. Na razie nie znamy przebiegu tras w Trzebnicy, ale wygl?da na to, ?e niewiele b?d? si? ró?ni? do ubieg?orocznych. Chyba ?e gdzie? 'wykwitn?' nowe asfalty, grzech b?dzie nie wykorzysta? ich do ?cigania.

W górach czekaj? nas tradycyjnie trzy wy?cigi: Klasyk Radkowski (11 maja), Klasyk K?odzki (27 lipca) i Liczyrzepa (10 sierpnia). Ten ostatni przesuni?ty zosta? na termin wakacyjny, bo jaka jest pogoda jesieni? w górach i jakie s? jej konsekwencje wie najlepiej niejeden rekonwalescent, który pad? ofiar? 'trudnych warunków atmosferycznych i drogowych' na tegorocznym Liczyrzepie. Sierpie?, je?li dobrze trafimy, b?dzie pogodny, co wi?cej po g?owie organizatora b??ka si? umiej?tnie podsycana przez nas my?l, by przeprowadzi? w Karpaczu start wspólny.

We wspomnianej, szeroko rozumianej okolicy Dolnego ?l?ska odb?d? si? Supermaraton Jastrz?bi ?askich (9 maja w ?asku) – który polecamy nie tylko ze wzgl?du na niepowtarzaln? atmosfer? i blisko?? F16, ale równie? znakomite asfalty i szybkie trasy – oraz maraton o Beczu?k? Miodu, który 13 lipca odb?dzie si? w Kluczborku. Interwa?owa trasa i wmord?wind, a wi?c warunki dla prawdziwych 'kocurów', jak zapewnili orgowie z Opolszczyzny, gwarantowane równie? w przysz?ym roku.

Bez wi?kszych zmian

W mijaj?cym w?a?nie roku Supermaratony rozgrywane by?y zgodnie ze zrewolucjonizowanym regulaminem, który jeszcze przed rozpocz?ciem sezonu 2012 wzbudzi? wiele kontrowersji i wywo?a? nie mniej g?osów sprzeciwu. Byli w?ród nas i tacy, którzy deklarowali 'przerzucenie' si? na cykl Road Maraton, bo nie chcieli by? ustawiani w grupach startowych z przypadkowymi zawodnikami.

Rozesz?o si? po ko?ciach, a ?ciganie w takiej losowej konfiguracji okaza?o si? znakomitym sprawdzianem indywidualnych kolarskich umiej?tno?ci. Je?dzi? w grupie, zw?aszcza z?o?onej ze 'swoich', ka?dy potrafi... (no dobrze, nie ka?dy, ale nawet 'trzepak' poradzi sobie lepiej, ni? walczakuj?c samodzielnie lub jad?c z obcymi).

W tym roku orgowie wprowadzili do regulaminu drobne korekty, które by?y konieczne, bo nowe, zaproponowane przed sezonem 2012 zasady rozgrywania maratonów, cho? starannie przemy?lane, nie uwzgl?dni?y imponuj?cej kreatywno?ci i pomys?owo?ci rodzimych kolarzy-amatorów. Duch w narodzie wszak nie ginie.

Najm?odsi tylko na mini

Rozstrzygni?ty zosta? m.in. dylemat dotycz?cy startu najm?odszych uczestników, tych z kategorii K1 i M1, którzy nie uko?czyli jeszcze 18. roku ?ycia. Powinni by? kwalifikowani do swojej grupy wiekowej wed?ug rocznika, ale osi?gni?cie pe?noletno?ci w po?owie sezonu pozwala?o im, formalnie pozostaj?c nadal w najm?odszej kategorii, ?ciga? si? na dystansach powy?ej 100 km, przeznaczonych dla kategorii od K2 i M2 w gór?.

Inna rozbie?no?? dotyczy?a wspomnianej 'setki'. Zapis nie zezwalaj?cy ma?oletnim na start na dystansie d?u?szym, ni? 100 km by? kalk? niegdysiejszych uregulowa? PZKol. Regulamin musi jednak pod??a? za rzeczywisto?ci?, a nie procedurami, dlatego zawodnicy z K1 i M1 otrzymali prawo startu w maratonach szosowych wy??cznie na dystansie mini. Nawet je?li na danym maratonie liczy on, co jest zgodne z regulaminem, 150 km.

Kara za skracanie dystansu

Walka fair play to podstawa rywalizacji w ka?dej dyscyplinie, ale nie tylko zawodowi kolarze wydaj? si? o tym zapomina?, tudzie? lekcewa?y? tak? postaw?. Nie b?dziemy wskazywa? (m.in. Armstronga) palcem.

Nagminnie w Supermaratonach zdarza?y si? starty z silnymi zawodnikami, ?cigaj?cymi si? na dystansie mega lub giga, tylko po to, by wioz?c si? na ich kole, w dobrym czasie uko?czy? tras?... mini. Trudno by?o mówi? o 'wyj?tkowych sytuacjach', wi?cej w tym by?o wyrachowanej kalkulacji, obliczonej na si?gni?cie po pucharek. A je?li nawet mieli?my do czynienia ze 'zdarzeniami losowymi', uniemo?liwiaj?cymi uko?czenie wybranego dystansu, to by? ich w tym roku nieprawdopodobny wysyp... !

Karanie lub nie za zmian? dystansu pozostawa?o dot?d w gestii poszczególnych orgów, ale wreszcie sk?onno?? do tego nagannego procederu ukrócono stosownym zapisem w regulaminie. Skrócenie zadeklarowanego w zg?oszeniu dystansu oznacza dopisanie do osi?gni?tego wyniku 15 minut. Niema?o, ale te? niezbyt du?o, je?li faktycznie trzeba b?dzie z powodu niedomaga? sprz?tu b?d? organizmu zej?? z zaplanowanej trasy i uko?czy? cho?by ten krótszy dystans.

Lepiej na sta?e zdemontowa? lemondk?

W mocy utrzymano zapis dotycz?cy zakazu stosowania przystawek czasowych. Kto si? ?ciga wie, ?e w peletonie, a nawet mniejszej grupie jazda na lemondce to: a) próba samobójcza, b) dzia?anie z zamiarem pope?nienia morderstwa, wreszcie c) ludobójstwo.

A nawet je?li troch? przesadzam, to nikt, kto mia? w?tpliw? przyjemno?? jecha? w grupie za kolarzem le??cym na lemondce lub mia? go 'na plecach' nie zaprotestuje, ?e to ma?o komfortowa podró?. Ze strony takiego kolarza natomiast co najmniej brak wyobra?ni, która za to w nadmiarze uruchamia si? u pozosta?ych zawodników z grupy. W ka?dym razie z takim delikwentem w peletoniku: strach jest!

Mo?na by si? jeszcze o Supermaratonach rozpisywa?, ale... to wszystko. Wi?cej zmian nie by?o i nie b?dzie. Ciekawe pomys?y na uatrakcyjnienie rywalizacji i tras maratonów szosowych kot?uj? si? ju? wprawdzie w g?owach organizatorów, ale jeszcze zd??ymy przed sezonem o nich nie raz napisa?.


GRETEN
Komentarze
kastor dnia 20 listopada 2012 10:57
Świetny artykuł , pozdrawiam !

Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu