Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 27 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
BALOWALI W SOBÓTCE JUBILEUSZOWO

W?adze Miasta i Gminy postanowi?y wyró?ni? i nada? tytu? honorowego obywatela Sobótki zawodnikom wychowankom klubu którzy reprezentowali nasz Kraj na Igrzyskach Olimpijskich.

Mowa o: Zdzis?awie Wronie, Marianie Turowskim, S?awku Chrzanowskim i Paulinie Brze?nej-Bentkowskiej. Honorowym Obywatelem zosta? równie? nie ?yj?cy ju? wielki dzia?acz, twórca kolarskiej pot?gi Sobótki Roman R?gorowicz. Statuetk? odebra?a jego ?ona Krystyna R?gorowicz.

W obecno?ci ponad stu trzydziestu go?ci oficjalne uchwa?y wr?czyli Burmistrz, Przewodnicz?cy Rady Miejskiej oraz Przewodnicz?cy Komisji Sportu.

Wyró?nienia specjalne otrzymali wybitni zawodnicy Marek Wrona i Bartosz Huzarski.

Klub Kolarski w Sobótce obchodzi? swoje 55-lecie w hotelu Sobotel.
Szczególy
Podzi?kowania za wk?ad w rozwój kolarstwa otrzymali trenerzy, prezesi i dzia?acze.

Zarz?d klubu uhonorowa? okoliczno?ciowymi statuetkami swoich najwierniejszych sponsorów: Miasto i Gmina Sobótka, Przedsi?biorstwo budowlane Atom, SKSM Sobótka, Firma Harfa Harryson, Zamech Sp.z.o.o oraz firm? Remgaz Sp.z.o.o.

Go??mi honorowymi jubileuszu byli Ryszard Szurkowski, Jan Jankiewicz i Prezes Wac?aw Skarul.


Dopisali nasi zawodnicy pocz?wszy od seniorów pami?taj?cych pocz?tki sekcji, do naszych obecnie ?cigaj?cych si? kolarzy.

Na imprezie nie zabrak?o równie? naszych przyjació? z by?ego Dolmelu, Jelcza, RLKS-u, Wa?brzycha, G?ogowa.

Prezes Klubu przedstawi? plany zwi?zane z imprezami które w roku 2013 odb?d? si? w Sobótce:

6 kwietnia sezon rozpoczn? zawodnicy MTB a dzie? pó?niej „?l??a?ski Mnich” oficjalne Rozpocz?cie Rezonu Kolarskiego w Polsce.

W dniach 19-23.06.2013r. ?wi?to kolarstwa czyli Szosowe Mistrzostwa Polski.

Oficjalnie przedstawiono projekt „Alei Gwiazd Kolarstwa” która powstanie w miejscu corocznych spotka? kolarzy, przy okazji rozpocz?cia sezonu.

W przysz?ym roku dwie okoliczno?ci ods?oni?cia honorowych tablic Otwarcie sezonu i Mistrzostwa Polski. Uchylaj?c r?bka tajemnicy mo?emy poinformowa?, ?e Aleja nie b?dzie mia?a charakteru dotychczas istniej?cych podobnych przedsi?wzi?? - szczegó?y s? tajemnic? :)

Po oficjalnej cz??ci rozpocz??a si? zabawa która trwa?a do bia?ego rana. W trakcie spotkania pokole? odby?y si? równie? kolarskie konkursy, które wywo?ywa?y emocje nie mniejsze ni? wy?cigi szosowe i torowe.


Swoj? obecno?ci? zaszczycili nas go?cie z dalekiego wschodu, dzikiego zachodu, bajko landii jak równie? osoba ”duchowna”. Wszyscy uczestnicy jednog?o?nie oznajmili, ?e przyb?d? na kolejny jubileusz!


Wi?cej zdj?? niebawem w galerii KS ?l??a http://www.kolarstwo.sobotka.pl

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu