Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 26 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
AMBER ROADKolejny Amber Road - w rekordowej obsadzie i z rekordowymi ?rednimi! W open drugie miejsce zaj?? Whirlpool Team Wroc?aw w sk?adzie: Pawe? Ziober, Jerzy Sikora, Mateusz Kryk, Jarek Fafu?a, Artur Gacek.

Wygra? team Ludora.eu, trzeci by? warszawski ?oliber.

Dru?yna Harfa-Harryson FELT zwyci??y?a w kategorii 50plus na dru?ynowej czasówce Amber Road w Gostyniu !

Sk?ad dru?yny na zdj?ciu: Ryszard Rawski, Miros?aw Fita?, Jan Brze?ny, Jan Faltyn i Jacek ?uczkiewicz.


TU ZDJ?CIA GRETEN Z AMBER ROAD
Szczególy
STRONA ORGANIZATORA


Nie?le wypadli?my w sprawdzianie dru?yn na Amber Road !


Amber Road to nie tylko dru?ynowy wy?cig, to przede wszystkim wy?cig kolarskich zbroje?. Trudno oceni?, czy pomocny w osi?gni?ciu zwyci?stwa. Pewne jest jedno: kozy, ko?a do jazdy na czas, wysoki sto?ek, szytki, lemondki, pe?ne kaski i obcis?e kombinezony na pewno nie przeszkadza?y zawodnikom Ludora & FTI Racing Team z Poznania w wykr?ceniu na blisko 100-kilometrowej trasie czasu 02:01:49.62 i ?redniej 45,8 km/h.

Na drugim miejscu, ze znakomitym wynikiem 02:04:10.76 i ?redni? 44,94 km/h uplasowa?a si? dru?yna Whirlpool Team w sk?adzie Pawe? Ziober, Jerzy Sikora, Mateusz Kryk, Jarek Fafu?a, Artur Gacek. Trzecie miejsce zaj?li ubieg?oroczni triumfatorzy Amber Road Klub Kolarski ?oliber z Warszawy, którzy do Whirlpool Team stracili 2 minuty i 15 sekund.

?wietnie zaprezentowa? si? sk?ad Harfa Harryson Felt Team, z Janem Brze?nym, Janem Faltynem, Ryszardem Rawskim, Miros?awem Fita?em i Jackiem ?uczkiewiczem, którzy w generalce z czasem 02:41:50.44 i ?redni? 41,38 km/h uplasowali si? na 10. pozycji (na 53 teamy). Wygrali tym samym samym klasyfikacj? nieco starszych kolarzy (wiadomo, ?e kolarze na zawsze pozostaj? m?odzi!), czyli 50 Plus.

O pud?o w tej kategorii walczy? te? team Szerszeni Trzebnica w sk?adzie Zenon Janiak, Marian Przybylski, Gerard Skalski, Mariusz Gniado, Jerzy Piku?a, który w efekcie zaj?? czwarte miejsce, ust?puj?c srebrnej dru?ynie Auto Serwis Ratajczyk i br?zowej wroc?awskiej Dru?ynie Triathlonu (W?odzimierz Krawczyk, Mariusz Staszak, Mieczys?aw Wróblewski, Andrzej Lewandowski i Jacek Gardener).

Na starcie Amber Road stan??y równie? dwa kobiece sk?ady, Top Girls z Leszna oraz zwyci?skie w tej klasyfikacji Cieniowane Szprychy z Trzebnicy (Barbara W?glarska, Irena Kosi?ska, Wies?awa Prokopczyk, Teresa Ostrowska, Urszula Ha?upka).

Niezale?nie od osi?gni?tych wyników kolarze d?ugo pami?ta? b?d? ten wy?cig. Walczy? musieli nie tylko ze zbyt krótkim oddechem, zm?czeniem mi??ni i rywalami, lecz tak?e z silnym wiatrem, który wia? w plecy tylko mi?dzy 40 a 50 km. Reszt? trasy pokona? trzeba by?o w towarzystwie bocznych podmuchów, a na ostatnich 15-tu kilometrach wiatr wia? zawodnikom ju? wy??cznie w twarz.

Warunki pogodowe nie przeszkodz? zapewne kolejnym edycjom Amber Road. Wy?cig odby? si? po raz czwarty i co roku zyskuje na popularno?ci za spraw? unikalnej formu?y (jazda dru?ynowa na czas, która wymaga od kolarzy przede wszystkim sporych umiej?tno?ci technicznych) i doskona?ej organizacji, w tym tak?e perfekcyjnego zabezpieczenia trasy. A o to do organizatorów ?cigaj?cy si? amatorzy maj? zawsze najwi?cej zastrze?e?.

Uwzgl?dniaj?c niebanaln? opraw? – wy?cig towarzyszy Dniom Powiatu Gosty?skiego, w których liczne s? nawi?zania do niegdysiejszej obecno?ci na tych terenach wojsk napoleo?skich – a tak?e zaanga?owanie kibiców (szczególnie t?umnie wylegli na ulice, pozdrawiaj?c kolarzy jak za najlepszych czasów Wy?cigu Pokoju, w s?ynnych Pudliszkach) wró?ymy Amber Road sukcesy w ka?dej kolejnej edycji. Mo?e nawet wkrótce b?dzie to wy?cig z mi?dzynarodow? obsad??


Link do wyników: http://live.ultimasport.pl/216/


greten
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu