Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 27 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
Kaprysy królewny ?nie?ki


Tydzie? po uphillu Rowerem na ?nie?k? wci?? ?ywe s? emocje, które towarzyszy?y trudom wspinaczki po nieprzyjemnym bruku niebieskiego szlaku. ?nie?ka okaza?a si? bowiem najprawdziwsz? królewn?. Wprawdzie nie ?pi?c?, ale za to prawdziwie, po „królewnowemu”, kapry?n?.

Niewzruszony na kaprysy jej królewskiej mo?ci pozosta? pierwszy w historii zwyci?zca Rowerem na ?nie?k? Piotr Su?ek, który zdoby? szczyt po 57 minutach i 36 sekundach. Drugie miejsce zaj?? Patryk Kaczmarczyk ze Szklarskiej Por?by z czasem 0:58:57, a trzecie ?ukasz Derheld z Gdyni (1:03:42).

W?ród kobiet najszybsza by?a wroc?awianka Monika Strychar (1:22:28), przed Joann? Nadborsk? z Zielonej Góry (1:22:44) i inn?, równie znan? w kolarskim ?wiecie wroc?awiank?, Joann? Liczner (1:29:07). – Tury?ci po drodze krzyczeli, ?e przede mn? jest tylko jedna dziewczyna i ?e mam j? w zasi?gu r?ki – wspomina emocjonuj?c? rywalizacj? Monika Strychar. – „Zagi??am si?” i postanowi?am „i?? w trupa”, nie oszcz?dza? si?. Wygra?am o sekundy, a decyduj?ce starcie rozegra?o si? w?a?ciwie niedaleko szczytu.

Szczególy
By? wmord?wind

W pierwszej edycji uphillu organizowanego przez Rotary Club „Karpacz Karkonosze” (przy wydatnym udziale Urz?du Miejskiego w Karpaczu, Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Zwi?zku Gmin Karkonoskich z siedzib? w Bukowcu) wystartowa?o 238 kolarzy. G?ównie z Dolnego ?l?ska, w tym tak?e trzebnickie Szerszenie w sk?adzie: Stanis?aw Szopa, Bogus?aw Szumi?o, Wojciech Wardziak i Ma?gorzata Pawlaczek. Zmagania z kaprysami królewny ?nie?ki uko?czy?o 217 zawodników, w tym 10 kobiet.

Jeszcze wczesnym przedpo?udniem, w ow? pami?tn? niedziel? 8 wrze?nia, pogoda w Karpaczu by?a przychylna kolarzom, którzy zdecydowani byli zdoby? najwy?szy szczyt Karkonoszy. Jednak tu? przed startem organizator potwierdzi? kr???ce po Stadionie Miejskim, przekazywane poczt? pantoflow? informacje, ?e na ?nie?ce wiatr w porywach osi?ga pr?dko?? nawet 100 km/h.

Cho? podczas podjazdu na Orlinek wietrzysko jeszcze skrywa?o swoje niecne zamiary, to ju? na Polanie, gdzie przygotowano bufet wia?o tak, ?e obs?uga nie mia?a szans na roz?o?enie namiotu. O tym, ?e kolarze te podmuchy przyjmowali na twarz i klat? nie trzeba zapewne wspomina?. Ale warto podkre?li?, ?e wcale nie u?atwia?o to podjazdu.

Do tego uwzgl?dni? trzeba nachylenie (Prababkowe, cho? o wiele, wiele bardziej rozci?gni?te... ko?ca nie wida?!) oraz nierówny, wybijaj?cy z rytmu bruk, który miejscami „wyzwoli? si? na niepodleg?o??”, znikaj?c gdzie? na poboczach, a w drodze tworz?c ogromne wyrwy, zdecydowanie ma?o przyjazne dla rowerowych kó?. Procenty, nie te spo?ywcze, ale te decyduj?ce o przewy?szeniach na trasie, sprawia?y, ?e wielu co wolniejszych kolarzy pokonywa?o podjazdy trawersami, odrobin? komplikuj?c wyprzedzanie silniejszym pobratymcom. I ten wmord?wind...

Pokona? siebie – pomóc innym

Na szczycie powiedzie?, ?e wia?o, to za ma?o. Urywa?o g?ow? i by?o przenikliwie zimno. Ale medal z napisem: „Pokonaj siebie – pomó? innym” – rzecz w takich okoliczno?ciach bezcenna. – Cel pierwszej edycji jest, a przysz?ych taki pozostanie, charytatywny – powiedzia? Staszek Chromi?ski, przedstawiciel organizatora. – Dochód z tegorocznego Rowerem na ?nie?k? przeka?emy na program edukacyjny dla m?odzie?y oraz dofinansowanie o?rodka rehabilitacji dla osób niepe?nosprawnych w Kowarach.

?wietnym i oryginalnym pomys?em by? te? certyfikat w formacie A6, z miejscem na samodzielne uzupe?nienie osi?gni?tego wyniku. ?eby nie przeszkadza? podczas zjazdu umieszczono go w sztywnej, foliowej koszulce, zawieszanej na szyi. Rozwi?zanie genialne w swojej prostocie!

Dodatkow? atrakcj? solidnie trz?s?cego rowerzystami zjazdu by?o spotkanie z zawodnikami pokonuj?cymi ostatni etap Triathlonu Karkonoskiego „Karkonoszman”, w?ród których wypatrzyli?my Olimpi? ?abuz, Micha?a Wojty?o i depcz?cego im po pi?tach Wojtka Góreckiego z Radiowej Akademii Triathlonu. ?atwo si? krzyczy „dawaj, dawaj!”, kiedy zmagania z w?asnymi s?abo?ciami ma si? ju? za sob?...

Staszek Chromi?ski ju? zaprasza na kolejne edycje. Organizatorzy podpisali umow? z Gmin? Karpacz na trzy lata, co oznacza, ?e na pewno b?dzie mo?na ?mign?? Rowerem na ?nie?k? w 2014 i 2015. Polecamy, bo naprawd? fajnie, cho? ci??ko by?o! Kto jeszcze nie zdobywa? ?nie?ki rowerem, powinien przynajmniej raz spróbowa?. Kto by?, prawie na pewno w nast?pnym roku b?dzie chcia? poprawi? wynik.

greten

Link do wyników: http://www.online.datasport.pl/results1004/
Link do zdj?? z dekoracji: https://plus.google.com/photos/111705522502157900674/albums/5921350875043945761?authkey=CJDku6jO75XuZw
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu