Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 25 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
12 SUPERMARATONóW W PRZYSZ?YM ROKU
Organizatorzy supermaratonów spotkali si? w sobot? 19.10 na "Orgowisku" by ustali? szczegó?y rozgrywania Pucharu Polski w sezonie 2014

Znamy ju? kalendarz i g?ówne za?o?enia regulaminu. B?dzie dwana?cie imprez w ca?ej Polsce.

Sezon rozpoczynamy 26 kwietnia w Trzebnicy.

17.05: Klasyk Radkowski – P?tla Sto?owogórska, Radków
26.07: Klasyk K?odzki, Zieleniec
06.09: Maraton Liczyrzepa, Karpacz

pozosta?e imprezy :


Szczególy

Kwiecie?:
26.04: ??d?o Szerszenia, Trzebnica

Maj:
10-11.05: Ultramaraton Rowerowy, ?winouj?cie
17.05: Klasyk Radkowski – P?tla Sto?owogórska, Radków

Czerwiec:
08.06: (niedziela): Supermaraton Jastrz?bi ?askich, ?ask
14.06: P?tla Drawska, Choszczno
21.06: Gryfickie Maratony Rowerowe, Niechorze

Lipiec:
05.07: ?widwi?ski Maraton Rowerowy, ?widwin
26.07: Klasyk K?odzki, Zieleniec

Sierpie?:
9-10.08: Ko?obrzeski Maraton Rowerowy, Ko?obrzeg
30-31.08: Jeziorak Tour, I?awa

Wrzesie?:
06.09: Maraton Liczyrzepa, Karpacz
21-22.09: Nowogard
Po ubieg?orocznych rewolucyjnych zmianach w zasadach rozgrywania Supermaratonów w tym roku przysz?a kolej jedynie na drobne korekty. Szczególnie, ?e mimo pocz?tkowych w?tpliwo?ci dotycz?cych nowych propozycji w po?owie sezonu 2013 wi?kszo?? marato?czyków uzna?a, ?e nie taki diabe? straszny, jak go maluj?. Z tym regulaminem da si? ca?kiem dobrze ?y?! I je?dzi?, oczywi?cie.

Najlepszym dowodem na poparcie postawionej we wst?pie tezy jest fakt, ?e w tym roku wi?kszo?? imprez zrzeszonych pod szyldem Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych vel Supermaratonach odnotowa?a rekordow? frekwencj?. Szcz??liwie nie na tyle du??, by mo?na mówi? o imprezie masowej. Ale o to w?a?nie chodzi, by nasze maratony nie zatraci?y rodzinnego charakteru.

Kilka nowo?ci, acz nie nazbyt rewolucyjnych

Jedna rewolucja wystarcza na ogó? na kilka lat, zmiany w regulaminie wprowadzone podczas Orgowiska by?y wi?c kosmetyczne.

Na pro?by artyku?owane nie tylko tych najstarszych, ale równie? o wiele m?odszych supermarato?czyków wprowadzone zosta?y kategorie K7 i M7 (notabene warto doda?, ?e damska cz??? Zgromadzenia Orgów proponowa?a, by kategorie kobiece ko?czy?y si? na K3 – wszak si? kobietom lat nie wypomina – ale wniosek upad?… ). Tak wi?c w sezonie 2014 roczniki 1943 i starsze dekorowane b?d? w osobnej, przewidzianej dla nich kategorii. Oczywi?cie z podzia?em na rowery szosowe i inne.

Grupy startowe nadal b?d? losowane, a dla tych, którzy chc? je?dzi? razem pozostan? wdzi?cznie si? zowi?ce „dystanse towarzyskie”. Niemniej orgowie uwzgl?dnili pro?by marato?czyków, by szosowcy startowali z szosowcami, a z kolei u?ytkownicy rowerów innych z innymi na innych.

Zarówno szosa, jak i inne pomyka? b?d? na zmienionych d?ugo?ciach tras liczonych do poszczególnych dystansów (przypomnijmy: mini, mega, giga, ultra). I tak na mini b?d? do pokonania trasy licz?ce do 100 km w??cznie, na mega – 200 km w??cznie, a na giga – 300 km w??cznie. Dla lubi?cych dystanse ultra przygotowywane b?d? trasy licz?ce powy?ej 300 km, co wcale nie wyklucza ulubionych przez wielu „czterysetek z hakiem”.

Przy tej okazji mamy dla „ultrasów” wiadomo??: kwalifikacje do
zaplanowanego na 23 sierpnia BB Tour odb?d? si? najprawdopodobniej 12-13
lipca w ?winouj?ciu. Ale d?ugodystansow? form? mo?na przygotowa? ju? do??
wcze?nie. Z naszych informacji wynika, ?e Maraton w ?winouj?ciu (10-11
maja) b?dzie pierwsz? w sezonie mo?liwo?ci? sprawdzenia nogi na d?u?szym
ni? mega dystansie (b?dzie i giga, i ultra). Szerszenie wst?pnie planuj? w
tym roku dla uczestników ??d?a tylko dwie trasy, do 100 i do 200 km.


Bez Kluczborka i Gorzowa

Kto mia? ju?, wi?ksz? lub mniejsz?, przyjemno?? zaznajomienia si? z kalendarzem (klik) zapewne zauwa?y?, ?e niektórych maratonów w przysz?ym roku nie b?dzie, ale te? przyby?y nowe. Cho? niekoniecznie nieznane wcze?niej.

Jak Wam zapewne wiadomo spiritus movens, dobrym duchem Maratonu o Beczu?k? Miodu, który na pocz?tku lipca odbywa? si? w Kluczborku by? dot?d Jurek Respondek. Niestety, o czym informowali?my, prosz?c Was o pomoc , Jurek uleg? bardzo powa?nemu wypadkowi i cho? zagro?enie ?ycia ju?, szcz??liwie min??o, jego powrót do zdrowia zajmie jeszcze sporo czasu… Na chwil? obecn? nie ma kto zast?pi? Jurka w organizacji kluczborskiej imprezy. Ale mo?e odb?dzie si? edycja 2015? Trzymamy za to kciuki!

W tym roku odwo?any zosta? znany i lubiany Gorzowski Maraton Rowerowy. Mimo wst?pnych informacji o tym, ?e jest szansa na zorganizowanie imprezy w Gorzowie w 2014 roku okaza?o si?, i? tak si? jednak nie stanie. Równie? liczymy jednak w tym wzgl?dzie na sezon 2015.

Gwoli wyja?nienia warto doda?, ?e zorganizowanie takiej imprezy przez ludzi, którzy – jak w przypadku organizatorów zrzeszonych pod szyldem Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych – nie zajmuj? si? tym zawodowo, ale przygotowuj? maraton w czasie wolnym od pracy (a ile? to razy z wa?nymi sprawami dzwoni? w trakcie wykonywania obowi?zków s?u?bowych albo podczas rodzinnych spotka?, gromy na siebie w ten sposób sprowadzaj?c) nie jest proste, ?atwe i przyjemne. Przed organizatorami, oczywi?cie równie? tymi „zawodowymi”, pi?trzy si? sporo trudno?ci, pocz?wszy od ?róde? finansowania na biurokracji… wcale nie ko?cz?c!

Piszemy o tym, ?eby wyja?ni? supermarato?czykom, rozczarowanym, ?e nie ma komu zorganizowa? maratonów w Kluczborku i Gorzowie Wielkopolskim, powody, dla których imprezy te si? nie odb?d?. Sama pasja i zapa? nie wystarcz? niestety do zorganizowania takiej imprezy.

Nowe, ale stare maratony. Lub odwrotnie

Ponarzekali?my na to, ?e niektórych maratonów w przysz?orocznym kalendarzu nie mogli?my uwzgl?dni?, czas wi?c na rado?? z tego, ?e wraca Ko?obrzeski Maraton Rowerowy. Jako jedna z nielicznych imprez w tym roku na pewno b?dzie dwudniow? uczt?, a ?miga? po trasach wokó? Ko?obrzegu b?dziemy w sobot? 9 sierpnia.

Andrzej Gall, organizator imprezy, proponuje nawet, by by?o to trzydniowe ?wi?to. Ale decyzj? uzale?nia od sugestii supermarato?czyków. Propozycje brzmi? tak:
a) pozostawi? KMR w formie 3-dniowej (pi?tek – zapisy; sobota – maraton i
ognisko; niedziela – uroczyste zako?czenie),
b) zmieni? na 2 dni (pi?tek – zapisy; sobota – maraton i o 20:00 zako?czenie).

Co Wy na to? Czas na wypowiadanie swoich opinii za po?rednictwem forum, komentarzy pod tym tekstem lub profilu na FB mamy do ko?ca roku.

Zanim jednak pojedziemy do Ko?obrzegu, by zarówno przed, jak i po je?dzie moczy? nogi w morzu, 5 lipca uczestniczy? b?dziemy w ?widwi?skim Maratonie Rowerowym. Organizatorem jest Romek Ciecha?ski, odpowiedzialny swego czasu za wielce powa?an? imprez? w ?obzie. Miasto zrezygnowa?o ze wspierania organizacji maratonu, wi?c Romek chwil? poduma?, a nast?pnie domówi? si? z w?adzami ?widwina, gdzie zorganizowa? ju? dwie edycje ?MR.

Zachodz? w g?ow?, dlaczego wcze?niej nie wpadli?my na to, by ?widwi?ski maraton odbywa? si? w ramach cyklu? Z trzeci? edycj? (i wszystkimi kolejnymi) tak w?a?nie b?dzie. A dodajmy, ?e dwie pierwsze bardzo si? mi?o?nikom rowerów podoba?y.

Sezon 2014 zako?czy impreza w Nowogardzie. Organizatorem jest znany Wam Marek Zadworny, który oczywi?cie wcze?niej, 21 czerwca zaprosi wszystkich do Niechorza.

Wi?kszo?? organizatorów zapowiedzia?a, ?e zorganizuj? jednodniowe, sobotnie imprezy (oczywi?cie biura startowe czynne b?d? od pi?tku). Wyj?tki od tej regu?y to dwudniowe ?winouj?cie (10-11 maja), by? mo?e Ko?obrzeg (9-10 sierpnia), I?awa (30-31 lipca) oraz Nowogard (20-21 wrze?nia). Maraton w ?asku (8 czerwca) Jastrz?bie tradycyjnie przygotowuj? na niedziel?.

Wci?? mamy tak?e trzy „górskie” imprezy, a wi?c Radków (17 maja), Zieleniec (26 maja) i Karpacz (6 wrze?nia). Do „pó?górskich” zaliczy? mo?na hopki w Trzebnicy (26 kwietnia) oraz nie mniejsze hopki w Choszcznie (14 czerwca), a spore hopy zapowiadaj? si? w Po?czynie, przez który prowadzi? b?dzie trasa ?widwi?skiego Maratonu Rowerowego.
Na sezon 2014 zaplanowanych zosta?o 12 maratonów. Do klasyfikacji generalnej liczy? si? b?dzie, zgodnie z zapisem w regulaminie (Rozdz. VI pkt. 4), 7 imprez, czyli 50 proc. plus jeden maraton.

Od morza po góry rowerowo zdobywamy wi?c Polsk?, co tak?e oznacza, i? ka?dy znajdzie maraton dla siebie. Póki co jednak ?yczymy mi?ego i efektywnego roztrenowania oraz odpoczynku. Efektownego przezimowania.


greten
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu