Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 25 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
Visegrad 4 Bicycle Race – GP Polski Via Odra


Po raz pierwszy w kalendarzu elity mamy organizowany wspólnie z Polskim Zwi?zkiem Kolarskim: Visegrad 4 Bicycle Race – GP Polski Via Odra, czyli wy?cig Grupy Wyszehradzkiej – 13 maja.


To wy?cig etapowy, który nawi?zuje troch? do tradycji Wy?cigu Pokoju. Pierwsza edycja zorganizowana zosta?a w zesz?ym roku, ale mia?a zupe?nie inn? formu?? ni? ta tegoroczna.

Ró?nica polega na tym, ?e w zesz?ym roku w zawodach brali udzia? amatorzy. W tym roku, ka?de z czterech pa?stw-organizatorów ma za zadanie zaprosi? po pi?? ekip zawodowych. Wystaruj? wszystkie nasze grupy, czyli : CCC Polsat Polkowice, BDC MarcPol Team, ActivJet, Maxller i Team Wibatech oraz dwie dru?yny z dzika kart?.

Poprzednio kolarze startowali w Budapeszcie i bez przerwy jechali, a? do Krakowa. To by? taki bardziej rajd kolarski. Tym razem dystans podzielono na pi?? wy?cigów klasycznych po??czonych w puchar. Pierwszy rozegrany zostanie u nas, na Dolnym ?l?sku. Zawodnicy wystartuj? w z polkwowickiego rynku, a met? zaplanowali?my na Stadionie Miejskim we Wroc?awiu. Pó?niej jeden etap b?dzie w Czechach, jeden na S?owacji i dwa na W?grzech, z czego ostatni to kryterium uliczne w Budapeszcie.


Prawdziwym hitem ma by? wy?cig dla amatorów tzw. eliminator - we Wroc?awiu.Szczególy
VIA ODRA - WY?CIG ELITY

- Do przejechania b?dzie 170 kilometrów. Wszystko zacznie si? na polkowickim Rynku. Tam w?a?nie zostan? zaprezentowane ekipy. Start zaplanowano na godzin? 15. W pierwszej kolejno?ci kolarze wjad? na p?tle znane z Memoria?u Grundmanna i Wizowskiego, czyli rejony: Gr?bocic, Grodowca, Rudnej, Jerzmanowej. Nast?pnie przejad? przez W?dro?e, Dzies?aw, D?biec, ?cinaw?, Wo?ów, Obornik ?l?skie i w?a?nie od strony Obornik wjad? do Wroc?awia.
Przejad? przez most Milenijny, nast?pnie ulicami Pilczyck?, Królewieck? wjad? na Alej? ?l?sk?, na której b?d? finiszowa?.

Od samego rana stadion b?dzie t?tni? ?yciem. Zamkni?ta b?dzie ca?a Aleja ?l?ska, na której w pierwszej kolejno?ci rozgrywane b?d? zawody dzieci. Prawdziwym hitem b?dzie jednak wy?cig dla amatorów tzw. eliminator.

I na te zawody ju? dzisiaj gor?co zapraszamy wszystkich ch?tnych. Zawodnicy wystartuj? w 10-osobowych grupach, z której przechodzi? do dalszego etapu b?dzie zwyci?zca oraz dwie osoby z najlepszym czasem. Ten nasz eliminator b?dzie jednym z pi?ciu wy?cigów w cyklu dla amatorów, o którym wspomina?em. Zreszt? nie tylko kolarskie atrakcje czekaj? tego dnia kibiców.


- Stadion zostanie zagospodarowany w du?o wi?kszym stopniu. Powstan? specjalne strefy aktywno?ci w?a?ciwie dla ka?dego, bo od dzieci po seniorów. B?d? prowadzone zaj?cia z m.in.: aerobiku, zumby, jazdy na trena?erach. Do wspó?pracy w??czy?a si? tak?e wroc?awska Akademia Wychowania Fizycznego, która przeprowadza? b?dzie dla ch?tnych specjalne testy wytrzyma?o?ciowe i sprawno?ciowe. Kto si? zdecyduje, otrzyma przygotowany na t? okazj? certyfikat. Ponadto wieczorem na scenie rozpocznie si? cz??? artystyczna, czyli koncert wroc?awskich grup muzycznych. B?dzie weso?o, bo impreza muzyczna powi?zana jest z rozpoczynaj?cymi si? w tym czasie Juwenaliami. Zapraszamy 13 maja najpierw na Rynek w Polkowicach, pó?niej na tras?, a wszystkich mieszka?ców Wroc?awia i nie tylko na Stadion Miejski.

B?dzie to naprawd? powa?na impreza. Zreszt? wystarczy spojrze? na sk?ad komitetu honorowego. Znajduj? si? w nim m.in.: Rados?aw Sikorski – Minister Spraw Zagranicznych, Wac?aw Skarul – Prezes Polskiego Zwi?zku Kolarskiego, Rafa? Dutkiewicz – Prezydent Wroc?aw, Wies?aw Wabik – Burmistrz Polkowic, Roman Jab?o?ski – Wójt Gr?bocic. Oraz samorz?dowcy z gmin przez, które przebiega etap. To s? osoby, które bardzo zaanga?owa?y si? w organizacj? zawodów. Przy czym szczególne podzi?kowania nale?? si? Prezesowi PZKol-u Wac?awowi Skarulowi, bo to w du?ym stopniu jego pomys?, aby rozgrywa? wy?cig w takiej formule.KALENDARZ MTB OBISZÓW TEAM (bez uwzgl?dnienia 10 edycji Dolno?l?skiej Mi?dzyszkolnej Ligi Kolarskiej

13 maja Visegrad 4 Bicycle Race – GP Polski Via Odra Polkowice - Wroc?aw
21- 21 maja Memoria? Grundmana i Wizowskiego G?ogów, Polkowice, Grodowiec
16 lipiec Ogólnopolska Olimpiada M?odzie?y w kolarstwie MTB Obiszów
13-14 wrze?nia Mistrzostwa Polski w Maratonie MTB Obiszów

z Arturem Chodorem rozmawia?a Aleksandra Szumska

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu