Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 26 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
ÓSME ??D?O SZERSZENIA !!!
W sobot?, 26 kwietnia 2014 roku w Trzebnicy rozegrana zostanie 8. edycja ??d?a Szerszenia. Ca?o?? wydarze?, wyj?tkowo w tym roku, organizatorzy zaplanowali na jeden dzie?, sobot?. Do wyboru b?d? tylko dwie trasy.

Z za?o?enia ?atwy, bo p?aski, 80-kilometrowy dystans w ubieg?ym roku Micha? Kurpik z Wroc?awia pokona? z czasem 1:48:38 i ?redni? 41,42 km/h.

Jednak limit czasu wynosz?cy blisko 10 godzin pozwoli pokona? t? tras? nawet pocz?tkuj?cym cyklistom. Wcze?niej przez kilka lat na „??dle Szerszenia” nie by?o dystansu poni?ej 100 km, ale uwzgl?dniono pro?by uczestników, którzy dopiero rozpoczynali przygod? z maratonami kolarskimi i trudniejsza oraz d?u?sza trasa zwyczajnie przerasta?a ich mo?liwo?ci – wyja?nia Zenon Janiak, komandor trzebnickiego maratonu.
Szczególy
Maraton dla ka?dego

W ubieg?ym roku rozegrany zosta? te? wy?cig na dystansie 225 km, na którym najlepszy czas osi?gn?? Mateusz Kryk z Ole?nicy z czasem 6:15:37 i ?redni? 35,94 km/h pokonuj?c zaledwie o sekund? Tomasza Gajowskiego z Bystrzycy K?odzkiej. W tym roku, ze wzgl?dów organizacyjnych trasy giga nie b?dzie, ale powróci w roku 2015.

„??d?o Szerszenia”, jak zapewniaj? organizatorzy, nie jest wy??cznie wydarzeniem dla szukaj?cych kolarskich wyzwa?.

– Wprawdzie mówienie o tym, ?e ka?dy, kto zmierzy si? z którymkolwiek dystansem „??d?a Szerszenia” jest zwyci?zc? to truizm, ale my w takich kategoriach my?limy o Supermaratonach – mówi Zenon Janiak. – Wszystkie trasy trzebnickiego maratonu prowadz? przez urocze zak?tki Doliny Baryczy oraz Wzgórz Trzebnickich. To nie musi by? wy?cig. Mo?na po prostu wspaniale sp?dzi? sobot? na rowerze.

Wy?cig Szóstek Kolarskich

W tym roku Szerszenie proponuj? tak?e rywalizacj? w ramach szóstek kolarskich na dystansie MINI.

Zasady uczestnictwa w Szóstkach Kolarskich kolarskich b?d? nast?puj?ce:
- 5 lub 6 zawodników w dru?ynie
- do mety musi dojecha? minimum 5 zawodników
- maksymalnie 30 dru?yn
- na mecie liczy? si? b?dzie ?redni czas ca?ej dru?yny

Wy?cig Szóstek Kolarskich rozegrany zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:
I – Ma?olaty (?rednia wieku dru?yny do 50 lat w??cznie)
II – Wcze?niej Urodzeni (?rednia wieku dru?yny powy?ej 50 lat)

Nie obowi?zuje podzia? na rodzaj roweru ani na p?e?. Uczestnicy wy?cigu dru?ynowego nie bior? udzia?u w klasyfikacji punktowej PP (jad? na zasadach ‚towarzyskich’). Dru?yna nie mo?e korzysta? z samochodu technicznego. Dopuszcza si? natomiast korzystanie z kierownicy typu ‚lemondka’.

Nagrodami w Szóstkach Kolarskich s? puchary dla ka?dego zawodnika z dru?yny za zaj?cie I,II i III miejsca w kategorii Ma?olaty i Wcze?niej Urodzeni. Ppozosta?e ustalenia jak w regulaminie PP

Dodatkowe atrakcje na ??dle Szerszenia

Po drodze czeka bufet ze s?odkimi bu?kami, kanapkami, s?odyczami, owocami, wod?, herbat? i kaw?. Na mecie ka?dy uczestnik udekorowany zostanie pami?tkowym medalem. A pó?niej b?dzie móg? uzupe?ni? kalorie zajadaj?c si? do syta pieczonymi kie?baskami i grochówk? z wojskowej kuchni.

Dodatkowym wydarzeniem jest niew?tpliwie mo?liwo?? spotkania by?ych kolarzy zawodowych. W latach ubieg?ych w „??dle Szerszenia” brali udzia? Ryszard Szurkowski, Henryk Charucki, Jan Faltyn, Jan Brze?ny, Grzegorz Fajkowski czy Pawe? Charucki, obecnie zawodnik CCC Polsat Polkowice.

Organizatorzy, dzi?ki wspó?pracy ze sponsorami, w tym dystrybutorami rowerów, komponentów i odzie?y kolarskiej zadbali równie? o to, by nie brakowa?o dodatkowych kolarskich atrakcji, w tym mo?liwo?ci testowania sprz?tu z najwy?szej pó?ki. Dzi?ki wspó?pracy z Kolarsk? Dru?yn? Szpiku (klik) uczestnicy maratonu b?d? mogli równie? dowiedzie? si? z najlepszego ?ród?a o tym, jak wa?ne jest dawstwo szpiku i ?e wcale nie boli, ale za to mo?e uratowa? czyje? ?ycie!

Na zwyci?zców w poszczególnych kategoriach wiekowych z podzia?em na kobiety i m??czyzn oraz rodzaje rowerów (szosa i inne) czekaj? oczywi?cie trofea za trzy pierwsze miejsca. W tym roku w Supermaratonach b?dzie nowa grupa wiekowa: K7 i M7, dla prawdziwych weteranów, których umiej?tno?ci lepiej nie lekcewa?y?.

Organizatorzy zapraszaj? do Trzebnicy w sobot?, 26 kwietnia! Zapisy zostan? uruchomione na miesi?c przed zawodami. Wi?cej informacji na profilu FB: https://www.facebook.com/Szerszenie.Trzebnica oraz na stronie ??d?a Szerszenia (klik).

Zapisy wystartuj? 2 kwietnia, o czym oczywi?cie poinformujemy na naszej stronie.

greten
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu