Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 20 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
PALEODIETA DLA SPORTOWCÓW


Drugie wydanie szalenie popularnej ksi??ki - ju? we wtorek 8 kwietnia.

"Dieta dla aktywnych. Paleodieta" Lorena Cordaina, Joe Friela dost?pna w sklepie internetowym wydawnictwa Buk Rower za 27,90 z?. TU STRONA WYDAWNICTWA)

Ksi??ka “Dieta dla aktywnych. Paleodieta” podzielona jest na cztery cz??ci. W pierwszej znajdziemy naukowe dowody na to, ?e paleodieta poprawia wyniki sportowców, porównanie ?ywienia opartego na piramidzie i tego, zaproponowanego w paleodiecie. Zawiera szczegó?owy opis diety, informacje o tym, co je?? przed, w czasie i po treningu.Szczególy
W drugiej cz??ci Cordain i Friel prezentuj? podstawowe za?o?enia, od których mog? zacz?? pocz?tkuj?cy. Pokazuj?, jak? rol? odgrywa po?ywienie w czasie treningu, jak wp?ywa ono na nasz? kondycj?. Ich zdaniem na powrót do pe?ni si? po wzmo?onym wysi?ku sk?ada si? kilka czynników, ale dwa najwa?niejsze to odpoczynek i odpowiednie od?ywianie. W trzeciej cz??ci autorzy t?umacz?, jaki wp?yw na osi?gane wyniki mo?e mie? dieta. Omawiaj? potrzeby ?ywieniowe cz?owieka i poszczególne produkty w kontek?cie paleodiety. Wprowadzaj? w genez? i szczegó?y diety naszych przodków. Czwarta cz??? ksi??ki zawiera to, co najbardziej interesuje sportowców - szczegó?owy plan treningowy z zastosowaniem paleodiety oraz przepisy.


Przepis na sportowy sukces

Wielu sportowców nie zdaje sobie sprawy z tego, ?e istnieje dieta, dzi?ki której mo?na poprawi? wyniki w wielu dyscyplinach i nie jest to dieta wysokow?glowodanowa. Joe Friel udowodni?, ?e paleodieta doskonale sprawdza si? zarówno w przypadku osób uprawiaj?cych jogging dla przyjemno?ci, jak i najwybitniejszych olimpijczyków.

Dietetycy, fizjologowie sportu i lekarze s? zgodni, ?e stosuj?c niew?a?ciw? diet?, nara?amy si? na szybki spadek formy. Zrównowa?ona dieta przy optymalnym planie tygodniowym jest podstaw? maksymalizacji osi?gni?? sportowych. Dr Loren Cordain i Joe Friel, autorzy drugiego wydania “Diety dla aktywnych. Paleodiety” przekonuj?, ?e optymalny model ?ywienia sportowców nie ró?ni si? od diety, któr? z niewielkimi modyfikacjami stosowali nasi przodkowie przez wi?ksz? cz??? historii pocz?wszy od paleolitu.

“Prawie” robi ró?nic?

Wyobra?my sobie ró?nic? w czasie wynosz?c? 1–2 procent na trasie biegu na 10 kilometrów. W pierwszej chwili wydaje si?, ?e problem jest minimalny. Na tak du?ym dystansie 1 czy 2 procent wolniej nie ma wi?kszego znaczenia, prawda? Otó? nieprawda. W 2011 roku w czasie lekkoatletycznych mistrzostw USA na otwartym stadionie, w?a?nie w biegu na 10 kilometrów, ró?nica czasów pomi?dzy zwyci?zc? a 10 finiszuj?cym na mecie wynosi?a 14,96 sekundy, czyli zaledwie 0,87 procenta ca?ego czasu zwyci?zcy. Jeszcze wyra?niej wida? ten problem, je?li przyjrzymy si? czasom biegaczy, którzy zaj?li trzy pierwsze miejsca. Zdobywca drugiego miejsca, Matt Tegenkamp, mia? 1,8 sekundy straty do zwyci?zcy, Galena Ruppa. To ró?nica o zaledwie 0,1 procenta. Trzeci na mecie, Scott Bauhs, przybieg? 2,34 sekundy po Ruppie. A to zaledwie 0,14 procenta ró?nicy czasu. Te przyk?ady dowodz?, ?e bardzo ma?e ró?nice czasowe mog? si? przek?ada? na du?e ró?nice w klasyfikacji. Badania twórców paleodiety dowiod?y, ?e dzi?ki niej mo?na osi?gn?? lepsze wyniki i szybciej odzyska? si?y po intensywnym treningu.

Z czym to si? je

Podstawowe za?o?enia paleodiety dla sportowców s? bardzo proste: nieograniczona konsumpcja ?wie?ego mi?sa, drobiu, ryb i owoców morza, owoców i warzyw. Pokarmy, które nie wchodz? w sk?ad paleodiety, to: ziarna zbó?, produkty mleczne, wysokoglikemiczne owoce i warzywa, ro?liny str?czkowe, alkohol, pokarmy zawieraj?ce du?o soli, bardzo t?uste mi?so, rafinowane cukry i niemal wszystko, co zalicza si? do pokarmów przetwarzanych lub rafinowanych.
Jest kilka wyj?tków od tych podstawowych regu?. Na przyk?ad tu? przed treningiem, w trakcie ?wicze? i po ich zako?czeniu niektóre pokarmy z tej czarnej listy mog? s?u?y? szybszej regeneracji i odzyskiwaniu pe?ni si?. Natomiast w pozosta?ych przypadkach pokarmy ?ci?le odpowiadaj?ce paleodiecie XXI wieku s? najlepszym wyborem, zarówno z punktu widzenia d?ugoterminowej regeneracji organizmu, jak i poprawy wyników.

Jaskiniowiec na maratonie

Niezbyt prawdopodobne, aby ludzie z epoki kamiennej byli kiedykolwiek zmuszeni do przebiegni?cia 42 kilometrów bez przerwy w mo?liwie najkrótszym czasie. Nie uprawiali codziennie intensywnych biegów czy innych form treningu, chyba, ?e dniami lub tygodniami uciekali przed zagro?eniem. Powszechniejszym stylem treningu by?o uczestnictwo w d?ugich, cho? stosunkowo ma?o intensywnych polowaniach i wyprawach w poszukiwaniu ?ywno?ci. Intensywno?? wysi?ku wzrasta?a chwilowo, na przyk?ad pod koniec polowania, kiedy wytropione i osaczone zwierz? trzeba by?o zabi?, albo kiedy nale?a?o zataszczy? do obozowiska uzbieran? ?ywno??. Po tak krótkim okresie wzmo?onego wysi?ku nast?powa? odpoczynek. Form? treningu by?y tak?e ta?ce rytualne i prace w obozowisku, ale ich intensywno?? fizyczna by?a relatywnie niska.
Nasza dieta powinna by? nieco zmodyfikowana w?a?nie ze wzgl?du na niezwyk?e zaanga?owanie w codzienny, intensywny wysi?ek fizyczny, bez którego nie mo?e by? mowy o osi?gni?ciach w sporcie. Modyfikacje paleodiety, dotycz? tego, co jemy przed treningiem, w jego trakcie i bezpo?rednio po nim.
Autorzy:
Loren Cordain jest wyk?adowc? na wydziale zdrowia i technik treningowych na Uniwersytecie Stanowym w Kolorado w Fort Collins. Zajmuje si? medycyn? ewolucyjn?, jest znanym na ?wiecie ekspertem w dziedzinie studiów nad diet? ludzi z okresu Paleolitu (epoka kamienia) i jej wp?ywem na zdrowie ludzi wspó?czesnych. W ci?gu ostatnich 30 lat opublikowa? ponad 120 prac naukowych z dziedziny medycyny i dietetyki. Jest cz?onkiem Ameryka?skiego Instytutu ?ywienia, Ameryka?skiego Stowarzyszenia Dietetyki Klinicznej. Nowatorskie badania dr. Cordaina poszerzy?y wiedz? o zale?no?ciach mi?dzy diet? a chorobami. Dr Loren Cordain jest laureatem nagrody specjalnej Uniwersytetu Stanowego w Kolorado za wk?ad w rozszerzenie wiedzy na temat od?ywiania cz?owieka. W wielu krajach wyg?asza wyk?ady na temat diety z epoki kamienia i jej wspó?czesnego zastosowania. Jest autorem popularnych w USA i Europie Zachodniej ksi??ek: Dieta Paleo (Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011), The Paleo Diet Cookbook, The Paleo Answer, The Dietary Cure for Acne. Wi?cej informacji mo?na znale?? na jego stronie internetowej: www.thepaleodiet.com.

Joe Friel od 1980 roku zajmuje si? treningiem sportowców uprawiaj?cych dyscypliny wytrzyma?o?ciowe – biegaczy, triatlonistów, kolarzy szosowych i górskich, p?ywaków, wio?larzy czy narciarzy biegowych. Jego podopieczni to zarówno pocz?tkuj?cy sportowcy, jak i olimpijczycy. S? w?ród nich mistrzowie USA, elita sportowców z ró?nych grup wiekowych oraz amatorzy, którzy chc? po prostu pracowa? nad swoj? sprawno?ci? i lepiej si? czu?. Nastolatki, studenci, seniorzy, biznesmeni, prawnicy, lekarze, robotnicy i zawodowi sportowcy.
Joe Friel jest magistrem wychowania fizycznego, znanym w Stanach Zjednoczonych i na ?wiecie autorytetem w dziedzinie sportów wytrzyma?o?ciowych, autorem dziewi?ciu ksi??ek o treningu sportowym oraz felietonist? dwóch najwi?kszych ameryka?skich periodyków sportowych. Prowadzi wyk?ady na temat treningu, jest tak?e konsultantem pa?stwowych instytucji zajmuj?cych si? sportem i wychowaniem fizycznym w Stanach Zjednoczonych – nale?y do grona osób przygotowuj?cych do startów ameryka?skich olimpijczyków. Za?o?y? dwie du?e firmy – TrainingBible Coaching zrzeszaj?c? trenerów sportowych z trzech krajów oraz TrainingPeaks.com pomagaj?c? za po?rednictwem internetu sportowcom i ich trenerom. W obu pe?ni funkcj? prezesa. Prowadzi jeden z najbardziej popularnych blogów po?wi?conych sportom wytrzyma?o?ciowym (www.joefrielsblog.com).

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu