Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 24 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
JU? WKRÓTCE PRZE?AJOWE MISTRZOSTWA DOLNEGO ?L?SKA
Jelenia Góra 7-8.03.2015

R E G U L A M I N
VI PUCHAR PIASTÓW ?L?SKICH
Mistrzostwa Dolnego ?l?ska
w kolarstwie prze?ajowym
Szczególy
R E G U L A M I N
VI PUCHAR PIASTÓW ?L?SKICH
Mistrzostwa Dolnego ?l?ska
w kolarstwie prze?ajowym
Patronat medialny:
www.portalik24.pl/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jelenia Góra 7-8.03.2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Cel wy?cigu
- promocja regionu jeleniogórskiego
- popularyzacja kolarstwa prze?ajowego
- promocja Miasta Jeleniej Góry i województwa dolno?l?skiego.
- wy?onienie zwyci?zców w poszczególnych kategoriach oraz zdobywanie punktów
do Challengu prze?ajowego Masters sezon 2014/2015
- wy?onienie Mistrzów Dolnego ?l?ska w kolarstwie prze?ajowym na 2015
II. Organizator
- Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze ul. Kiepury 61/17
III. Wspó?organizator
- Mi?dzyszkolny O?rodek Sportu w Jeleniej Górze ul. Z?otnicza 12
IV. Termin i miejsce wy?cigów :
dnia 7.03.2015(sobota) godz.12.00
I EDYCJA III Puchar QUESTSPORT - oraz Mistrzostwa Dolnego ?l?ska w kolarstwie prze?ajowym
Mistrzem Dolnego ?l?ska zostaje zawodnik nale??cy do klubu Dolnego ?l?ska lub posiadaj?cy licencje okr?gu dolno?l?skiego
dnia 8.03.2015(niedziela)godz.11.00 II EDYCJA – FINA? - XIII Memoria? Jana Koz?owskiego (Puchar Polski)
- zawody odb?d? si? w Jeleniej Górze ul. Luba?ska
- Biuro zawodów : Stadion MOS ul. Luba?ska
ORIENTACYJNY PROGRAM MINUTOWY NA I EDYCJE (sobota):
09:00
- 10:30
Weryfikacja zg?osze? biuro zawodów w dniu wy?cigu
10:30
- 11:00
Zapisy Dzieci w dniu wy?cigu
11:15
- 11:25
Starty Dzieci
11:30
- 11:45
Starty Dzieci
12:00
- 12:20
start kat. m?odzik i Dziewcz?ta Open (juniorka m?odsza + m?odziczka),Niezrzeszeni Kobiet
12:30
- 13:00
start kat. junior m?. i Kobiety Open (Seniorka + Juniorka)
13:10
- 13:50
start kat. junior
14:00
- 14:40
start kat. masters ,Niezrzeszeni M??czyzn ,Cyklosport
14:50
- 15:45
start kat. Elita, U23
16:00
- 16.30
uroczyste zako?czenie, wr?czenie pucharów i nagród
Podany harmonogram mo?e ulec zmianie, w przypadku ma?ej ilo?ci startuj?cych.
Harmonogram na II edycje godzin? wcze?niej .
V. Warunki uczestnictwa:
Zg?oszenia na adres : Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów 58-506 Jelenia Góra
ul. Kiepury 61 /17 (email: wiesio_k@op.pl) tel. 607 495 737
- Kategorie dzieci bez op?aty startowej
Wy?cig jest rozgrywany w nast?puj?cych kategoriach wiekowych :
Dzieci 4 - 5 lat bez op?aty
Dzieci 6 - 8 lat bez op?aty
Dzieci 9 - 10 lat bez op?aty
Dzieci 11 - 12 lat bez op?aty
M?odzik 13-14 lat bez op?aty
junior m?odszy 15-16 lat bez op?aty
junior 17-18 lat 10,-z?
elita(orlik) 19 lat i starsi 16,- z?(12,-z?)
Cyklosport 18 lat do 29 lat 40,-z?
Masters M30 30 lat do 39 lat 40,-z?
Masters M40 40 lat do 49 lat 40,-z?
Masters M50 50 lat do 59 lat 40,-z?
Masters M60 60 lat do 69 lat 40 ,-z?
Masters M70 70 lat i wi?cej 20,-z?
Niezrzeszeni M??czyzni Open 19 lat i wi?cej 40,-z?
Niezrzeszone Kobiety Open 19 lat i wi?cej 40,-z?
M?odziczka 13-14 lat bez op?aty
Juniorka m?odsza 15-16 lat bez op?aty
Juniorka 17 -18 lat 10,-z?
Seniorka 19 lat i starsze 10,-z?
Op?ata startowa osobno za ka?dy dzie? wy?cigu .
Prawo startu posiadaj? zawodnicy posiadaj?cy licencj? kolarsk? na rok 2015
i wa?ne badania lekarskie zgodnie z przepisami sportowymi PZKol
Mistrzowie Dolnego ?l?ska zostan? wy?onieni w 1 5 kategoriach .
Dzieci startuj? za pisemn? zgod? rodziców(po uprzednim wype?nieniu o?wiadczenia i pod ich opiek?)a zawodnicy niezrzeszeni po wype?nieniu o?wiadczenia w dniu zawodów.
VI. Sposób przeprowadzenia wy?cigu:
Zawody zostan? przeprowadzone zgodnie z przepisami PZKol obowi?zuj?cymi dla kolarstwa prze?ajowego na sezon 2014/2015 i szczegó?owym regulaminem. D?ugo?? rundy wynosi 2500m .
Okr??enia b?d? pokazywane, ostatnie okr??enie b?dzie sygnalizowane dzwonkiem.
Dzieci 4 – 6 lat 2 okr??enia mini
Dzieci 7- 9 lat 1 okr??enie ma?e
Dzieci 10-12 lat 2 okr??enia ma?e
M?odzik 20 min M?odziczka 20 min
Junior m?odszy 30 min Juniorka m?odsza 20 min
Junior 40 min Niezrzeszone Kobiety Open 20 min
Masters M30,M40,M50 40 min Juniorka 30 min
Niezrzeszeni M??czyzni Open 40 min Seniorka 30 min
Cyklosport 40 min
Masters M60, M70 30 min
Elita (orlik) 55 min
VII. Ograniczenia sprz?towe
- Uwaga- zgodnie z postanowieniami komisji na rowerach górskich mo?na startowa? wy??cznie do kategorii juniora m?odszego w??cznie, a w wy?szych kategoriach wieku zawodnicy na rowerach górskich ustawieni b?d? na ko?cu..
VIII. Klasyfikacja Generalna indywidualna i dru?ynowa:
W klasyfikacji generalnej wy?cigu zwyci??a zawodnik ,który zdob?dzie
najwi?ksz? ilo?? punktów.
W ka?dej edycji punktuje 15-tu zawodników wg nast?puj?cej punktacji :
I miejsce 15 pkt VI miejsce 10 pkt XI miejsce 5 pkt
II miejsce 14 pkt VII miejsce 9 pkt XII miejsce 4 pkt
III miejsce 13 pkt VIII miejsce 8 pkt XIII miejsce 3 pkt
IV miejsce 12 pkt IX miejsce 7 pakt XIV miejsce 2 pkt
V miejsce 11 pkt X miejsce 6 pkt XV miejsce 1 pkt
W wy?cigu klasyfikacja jest prowadzona oddzielnie za ka?d? edycje.
Suma punktów zdobytych w 2-ch lub mniej edycjach .
Przy równej ilo?ci punktów decyduje edycja fina?owa.
Gdy b?dzie przyk?adowo 5 zawodników zwyci?zca uzyskuje 5 punktów .
IX. Finansowanie:
Koszty uczestnictwa pokrywaj? sami uczestnicy.
Koszty organizacyjne i komisji s?dziowskiej pokrywa organizator
X. Pomoc techniczna:
Wg przepisów Pzkol
XI. Nagrody:
Dzieci 4 – 6 lat nagrody rzeczowe ,dyplomy
Dzieci 7- 9 lat nagrody rzeczowe, dyplomy
Dzieci 10-12 lat nagrody rzeczowe , dyplomy
a/Klasyfikacja I i II edycji :
-Indywidualnie
Dyplomy od I do VI miejsca
Nagrody finansowe lub rzeczowe
-Dru?ynowo(klub)
Puchar I miejsce
b/Mistrzostwa Dolnego ?l?ska(7.03.2015-sobota)
-Indywidualnie
Koszulka I miejsce
Medale I - III miejsce
Dyplom I - VI miejsce
c/Klasyfikacja Generalna – Fina?:
-Indywidualnie
Puchary lub nagrody rzeczowe od I – III miejsca w ka?dej kategorii
-Dru?ynowo(klub)
Puchar od I do III miejsca
Dyplomy od I do VI miejsca
XII. Postanowienia Ko?cowe:
- zawodnicy oraz dzieci startuj? obowi?zkowo w kaskach sztywnych
- ka?dy uczestnik startuje na w?asn? odpowiedzialno??
- wszyscy uczestnicy powinni by? ubezpieczeni przez macierzyste kluby
- organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za wypadki powsta?e podczas wy?cigu spowodowane przez uczestników
- organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za rzeczy zagubione lub skradzione podczas trwania zawodów
- Organizator zapewnia opiek? medyczn? ,obs?ug? s?dziowsk?
- Sk?ad Komisji S?dziowskiej wyznaczy Organizator wspólnie z Kolegium Dzkol
- Organizator w porozumieniu z S?dzia G?ównym zastrzega sobie prawo
decydowania we wszystkich sprawach nie uj?tych w regulaminie.
Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie poszczególnych edycji :
- Micha? W?oszczowski - Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów Jelenia Góra
- Aleksandra Kucab - Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów Jelenia Góra
XIII. Zako?czenie zawodów:
Og?oszenie wyników ko?cowych i uroczyste wr?czenie nagród w poszczególnych kategoriach oko?o godz. 16.O0 (sobota) i ok. 15.00. (niedziela)
Szpital Wojewódzki 58-506 Jelenia Góra ul. Ogi?skiego 6 tel.: 075-753-7100
====================================================================
Baza noclegowa:
Hotel Cieplice Jelenia Góra ul. Cervi 11 www.hotelcieplice.pl tel. 75-755 1041
Regulamin zatwierdzono dnia 7.02.2015
DZKol Wroc?aw – T. Daszkiewicz
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu