Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 26 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
CZASÓWKA W ?MIGRODZIE JU? PO RAZ CZTERNASTY
XIV czasówka w ?migrodzie


Minionej niedzieli w ramach cyklu imprez kolarstwa szosowego Dobre Sklepy Rowerowe ROAD MARATON odby? si? IV Indywidualny Wy?cig Kolarski Na Czas o Puchar Burmistrza Gminy ?migród. Najszybciej 19,5 kilometrow? tras? przejecha? Filip Matoszko. – Uwa?am, ?e by? to jeden z najlepszych wy?cigów pod wzgl?dem organizacyjnym w ca?ej historii ?migrodzkiego kolarstwa – z rado?ci? mówi? po imprezie Komandor wy?cigu Stanis?aw Chor??yczewski.

Najlepszy czas osi?gn?? Filip Matoszko, który ca?? tras? pokona? w czasie 25:29,83 i by? szybszy od drugiego w „generalce” Roberta ?mudzina o niespe?na 17 sekund. Najlepsza w?ród kobiet równie? w kategorii generalnej okaza?a si? Ewa Sikora z czasem 29:42,22.

W Dniu ?wi?ta Narodowego uchwalenia Konstytucji 3 maja do ?migrodu przyby?o 111 kolarzy z ró?nych zak?tków Polski m.in. Krakowa, Opola, czy Wroc?awia. Oficjalnego otwarcia wy?cigu dokona? burmistrz Gminy ?migród Robert Lewandowski, który przywita? wszystkich uczestników i ?yczy? zarówno mi?ego pobytu na ziemi ?migrodzkiej, jak równie? najlepszych osi?gni?? na trasie.Szczególy
WYNIKI ZAWODÓW

Ca?a trasa by?a zabezpieczona przez ?migrodzkich funkcjonariuszy Policji i miejscow? Ochotnicz? Stra? Po?arn?.

Organizacj? kolarskich zmaga? zaj?li si?: wspominany burmistrz Gminy ?migród Robert Lewandowski, Zespó? Placówek Kultury w ?migrodzie oraz ?migrodzcy Mi?o?nicy Kolarstwa. Natomiast nad prawid?owym przebiegiem zawodów czuwa? s?dzia Lech Paczkowski, a stanowisko Komandora wy?cigu sprawowa? Stanis?aw Chor??yczewski. Ka?dy z uczestników tej „czasówki” mia? zapewnion? opiek? medyczn?, napoje ch?odz?ce, ciep?y posi?ek, ubezpieczenie NNW oraz pami?tkowy medal. Z kolei dla czo?owej trójki kolarzy z ka?dej kategorii wiekowej przygotowane by?y dyplomy i statuetki. Warto równie? zaznaczy?, ?e kobiety rywalizowa?y w 2 kategoriach wiekowych, a m??czy?ni w 6.

Z ambitnej strony zaprezentowali si? równie? ?migrodzcy Mi?o?nicy Kolarstwa: Jan Krzesak, Miros?aw Wosik, Stanis?aw Burkowski i Zdzis?aw Rudnicki, to co prawda do?wiadczona kadra ?migrodu, ale systematycznie dbaj?ca o promocj? tej formy aktywno?ci ruchowej.

Po up?ywie pond 2 godzin od startu pierwszego zawodnika mia?a miejsce uroczysta dekoracja w której uczestniczy? Zdzis?aw ?redniawski – Dzi?kujemy wszystkim uczestnikom za przybycie do nas i gratulujemy pokonania ca?ej trasy. Jednocze?nie ju? teraz zapraszamy mi?o?ników kolarstwa na przysz?oroczny, jubileuszowy, bo 15 w historii ?migrodzki wy?cig kolarski – wyzna? v-ce burmistrz ?migrodu.

Warto zaznaczy?, ?e po raz pierwszy biuro zawodów, jak i punkt gastronomiczny by? zlokalizowany na terenie basenu k?pielowego AQUAGRÓD. Jak si? okaza?o nowe miejsce przypad?o do gustu samym kolarzom. – Teren basenu daje nam wi?ksze mo?liwo?ci organizacyjne, gdy? w trakcie trwania imprezy nie ma po?piechu i ?cisku. Wi?ksza przestrze? przypad?a do gustu zawodnikom, którzy po zmaganiach na trasie rozweseleni w mi?ej atmosferze korzystali z gastronomii. Jestem gotów stwierdzi?, ?e by? to jeden z najlepszych wy?cigów pod wzgl?dem organizacyjnym w historii ?migrodzkiego kolarstwa - wyzna? szcz??liwy Komandor „czasówki” Stanis?aw Chor??yczewski. Patronat medialny nad tym wydarzeniem sportowym sprawowa?a Wroc?awska Gazeta Kolarska oraz Wiadomo?ci ?migrodzkie.

Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton, to cykl wy?cigów kolarskich, które odbywaj? si? ju? od kilku lat w naszym kraju. Klasyfikacja w ca?ym cyklu prowadzona jest w trzech kategoriach: górskiej, nizinnej i dru?ynowej. Tak si? sk?ada, ?e ?migród ma przyjemno?? w ka?dym sezonie dwukrotnie go?ci? mi?o?ników kolarstwa. Co roku w maju odbywa si? tutaj jazda indywidualna na czas, a we wrze?niu kolarze rywalizuj? w parach. Ju? wiadomo, ?e tegoroczne ?ciganie w duetach odb?dzie si? dok?adnie 27 wrze?nia na które ju? teraz ?migród zaprasza wszystkich kolarskich zapale?ców z ca?ego kraju!

Grzegorz Paryna

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu