Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 21 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
PATERSKI WYGRYWA KLASYFIKACJ? GÓRSK? NA TOUR DE POLOGNE


Najpierw Adrian Kurek za?o?y? koszulk? lidera klasyfikacji górskiej Tour de Pologne. Pó?niej przej?? j? Grega Bole, a? w ko?cu Maciej Paterski, zapewni? sobie zwyci?stwo w tym zestawieniu. Wywalczy? je po aktywnej je?dzie na ci??kim etapie wokó? Bukowiny Tatrza?skiej. Davide Rebellin uko?czy? go w pierwszej „15” i awansowa? o jedn? pozycj? w generalce.

Dzi? bardzo ci??ko by?o zabra? si? w odjazd
– opowiada? Maciej Paterski, który by? "królem gór" równie? w zesz?orocznej edycji wy?cigu. - Peleton nie odpuszcza? i sporo si? kosztowa?o oderwanie si? od stawki. Na pierwszych dwóch premiach górskich da?em z siebie bardzo du?o, by zameldowa? si? na pierwszym miejscu. Na pocz?tku tak?e inni zawodnicy ze mn? si? ?cigali, ale gdy wygra?em dwa razy, na kolejnych premiach ju? odpu?cili i mog?em zbiera? kolejne punkty. Czu?em si? dzi? dobrze, na pewno lepiej ni? na wczorajszym etapie.

Szczególy
Oczywi?cie ciesz? si? ze zwyci?stwa w klasyfikacji górskiej, ale zdecydowanie zamieni?bym je na triumf etapowy. Przygotowywa?em si? z my?l? w?a?nie o wygranej na jednym z tych trudniejszych odcinków. Niestety nie zawsze wszystko idzie tak jakby?my tego oczekiwali.

Ostatni etap przed ko?cz?c? zmagania czasówk?, by? rozegrany w szybki tempie. Sytuacja na trasie, na której znajdowa?y si? dwa ci??kie podjazdy (Z?b i Gliczarów), pokonywane czterokrotnie, zmienia?a si? dynamicznie. W pocz?tkowej fazie rywalizacji dochodzi?o do wielu ataków, maj?cych uformowa? ucieczk? dnia. W próbach odjazdu uczestniczyli m.in. Marek Rutkiewicz oraz Branislau Samoilau. Jechali oni w kilkunastoosobowej grupce, w której by? równie? mistrz ?wiata, Micha? Kwiatkowski.

Grupka ta nigdy nie mog?a si? cieszy? wi?ksz? przewag? i stosunkowo wcze?nie zosta?a do?cigni?ta. W kolejnej akcji równie? wzi?li udzia? kolarze CCC Sprandi Polkowice. W prowadz?cej grupce znale?li si? Nikolay Mihaylov i Maciej Paterski.

W zwi?zku z faktem, ?e praktycznie nie by?o odcinków p?askich, dochodzi?o do licznych przetasowa? na czele. Strome podjazdy i kr?te zjazdy prowokowa?y zawodników do ataku i zmusza?y niektórych do zwolnienia tempa. Maksymalna przewaga ucieczki osi?gn??a ok. 3:50.

Gdy zawodnicy po raz pierwszy podje?d?ali pod Gliczarów, ubieg?oroczny „król gór” Tour de Pologne, rozpocz?? walk? o obron? tytu?u. Wygra? na trzech premiach górskich 1.kategorii z rz?du, a na kolejnych dwóch by? drugi. Awansowa? na prowadzenie w klasyfikacji, a w grze o zwyci?stwo pozosta? tylko Bram Tankink (LottoNL-Jumbo), który dwukrotnie meldowa? si? na szczycie jako pierwszy oraz Diego Rosa (Astana), który mia? na swoim koncie punkty zdobyte na wczorajszym etapie i zaatakowa? w ko?cówce. Decyduj?ca mia?a by? ostatnia premia, im. Joachima Halupczoka, na której punktacja by?a podwójna. Tam jednak w pierwszej kolejno?ci wjechali faworyci do zwyci?stwa etapowego lub do klasyfikacji generalnej, nie licz?cy si? w zmaganiach o ró?ow? koszulk?. W?a?nie na tym wzniesieniu, skasowana by?a akcja Rosy.

W czo?ówce, do ostatniego podjazdu przyst?pi? Davide Rebellin, a wcze?niej przez d?ugi czas z najlepszymi utrzymywa? si? Branislau Samoilau oraz Jan Hirt. Mordercze tempo na fina?owych kilometrach i zdecydowane ataki faworytów sprawi?y, ?e W?och straci? dystans do czo?ówki. Najwi?cej si? zachowa? natomiast Sergio Henao (Sky) i to on móg? si? cieszy? ze zwyci?stwa na mecie w Bukowinie Tatrza?skiej. Kolumbijczyk obj?? równie? prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jako drugi "na kresk?" przyjecha? Diego Ulissi (Lampre-Merida), a trzeci by? Lawson Craddock (Giant – Alpecin). Davide Rebellin zaj?? 13.miejsce, z 38-sekundow? strat?, a w ogólnym zestawieniu awansowa? na 11.pozycj?.

Przed jazd? indywidualn? w Krakowie zawodnik CCC Sprandi Polkowice ma 49 sekund straty do lidera.

Dzi? by? kolejny bardzo ci??ki etap – powiedzia? po etapie Davide Rebellin. - Czu?em si? bardzo dobrze od samego startu, ale ok. 2 kilometry przed szczytem ostatniego wzniesienia mia?em problemy z tym, by utrzyma? tempo najlepszych. Na pewno da?em z siebie wszystko. Mam nadzieje, ?e uda mi si? dobrze zregenerowa? przez noc i pojecha? jutro dobr? czasówk?. Moim celem jest teraz awans do pierwszej „10" klasyfikacji generalnej.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu