Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 24 Czerwca 2019
PATRON MEDIALNY
statystyka
MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW W MARATONIE MTB 20 WRZE?NIA W OBISZOWIE


W Obiszowie odbed? sie Mistrzostwa Polski w Maratonie MTB.

Odb?d? si? te? zawody dla amatorów.

Szczególy
Regulamin

MISTRZOSTW POLSKI AMATORÓW W MARATONIE MTB

oraz VIII Maratonu MTB o Puchar Bike Park MTB Obiszów

wraz z Mistrzostwami Polski: Policjantów, Le?ników, Górników – w odr?bnych kategoriach

oraz z klasyfikacj? ??czn? dla II DWUBOJU o Puchar Bike Park MTB Obiszów

Obiszów , 19-20 wrzesie? 2015 r.

1. CEL i MIEJSCE IMPREZY
• Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej
• Promocja szlaków Bike Park MTB Obiszów
• Umo?liwienie sportowego wspó?zawodnictwa dla wszystkich ch?tnych
• Propagowanie zdrowego trybu ?ycia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
Obiszów – boisko przy ?wietlicy,
Gmina Gr?bocice 59-150, Powiat Polkowicki, Województwo Dolno?l?skie.

2. ORGANIZATORZY
2.1. Gmina Gr?bocice
2.2. Nadle?nictwo G?ogów
2.3. Stowarzyszenie MTB Obiszów Team
59 – 150 Gr?bocice, ul. G?ogowska 3
NIP: 502-010-93-23, REGON: 021954128, KRS: 0000429710
Konto bankowe: 27 1020 3017 0000 2102 0300 8885
tel. 076/ 8325304; 661690 666
e-mail: organizator@mtbobiszow.pl
Osoba odpowiedzialna za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie wy?cigu:
Dyrektor Wy?cigu Artur Chodor tel. kom. 661 690 666

3. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA MARATONU
Imprezy poprzedzaj?ce:
19.09.2015r. – Obiszów boisko przy ?wietlicy:
II Bieg Prze?ajowy o Puchar Wzgórz Dalkowskich – tras? MP MTB XCM
DWUBÓJ bieg prze?ajowy + MTB
20.09.2015 r. – Obiszów
• Mistrzostwa Polski Szkó?ek Kolarskich MTB,
• Mistrzostwa Polski XCM,
• Mistrzostwa Polski Amatorów XCM,
• VIII Maraton MTB o Puchar Bike Parku MTB Obiszów
• Mistrzostwa Polski Le?ników MTB,
• Mistrzostwa Polski Policjantów MTB,
• Mistrzostwa Polski Górników MTB
• Mistrzostwa Pracowników KGHM
4. PROGRAM ZAWODÓW

19 wrze?nia
Biuro Zawodów dla MTB – zapisy wydawanie numerów startowych, miasteczko zawodów w Obiszowie – czynne w godzinach od 11 do 19.

20 wrze?nia

miejsce startu i mety miasteczko zawodów w Obiszowie

Trasa maratonu jest oznakowana na sta?e i tym samym dost?pna dla treningów przez ca?y rok. Za wyj?tkiem soboty 13 wrze?nia w godzinach od 13:00 do 17:00 i niedzieli

w godzinach od 9:00 do 11:00, kiedy to trasa b?dzie zamkni?ta w jej ko?cowym odcinku. Organizator nie bierze odpowiedzialno?ci za zdarzenia na trasie Maratonu zaistnia?e poza okresem rozgrywania Maratonu.
godzina 8.00 - 10.30 Zapisy w Biurze Zawodów
godzina 9.00 Start Mistrzostw Polski Szkó?ek Kolarskich
godzina 11.00 Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski XCM
godzina 11.30 – 11.40 Odprawa techniczna
godzina 11.40 Ustawienie uczestników w sektorach
godzina 12.00 Start Mistrzostw Polski w maratonie XCM
godzina 12.15 Start maratonu PE?NY – Mistrzostwa Polski Amatorów
godzina 12.30 Start maratonu MINI – Puchar Bike Park, MP Policji, MP Le?ników,
MP Górników.
godzina 12.30 Dekoracje kategorii najm?odszych, Mistrzostw Szkó?ek Kolarskich
godzina 12.30 Imprezy rozrywkowe dla kibiców
godzina 15.30 Przewidywana META Maratonu dystans 70 i 35 km
godzina 16.00 – 16.30 Przewidywana META Mistrzostw Polski XCM
godzina 17.00 PREZENTACJA ZWYCI?ZCÓW. Wr?czenie nagród we wszystkich
kategoriach (w tym za klasyfikacj? ??czn?
DWUBÓJ)
godzina 17.30 Zamkni?cie trasy maratonu na wszystkich dystansach.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem maratonu mo?e by? osoba, która spe?ni nast?puj?ce warunki:
1. W 2015 r. ko?czy 18 lat (rocznik 1997 ) a uczestnicy w przedziale wieku 16 – 17 lat ( 1998- 1999 ) mog? startowa? po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Osoby poni?ej 16 roku ?ycia dopuszcza si? do startu wy??cznie pod sta?? opiek? rodziców lub opiekunów prawnych b?d?cych na imprezie.
2. Nie posiada ?adnej z obowi?zuj?cych licencji kolarskich (zawodnicze, Masters, Cyklosport).
3. Zarejestruje si? za pomoc? formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej www.mtbobiszow.pl w zak?adce zg?oszenia (zg?oszenie elektroniczne jest mo?liwe do 18 wrze?nia 2014 roku), dokona osobistego zg?oszenia w Biurze Zawodów w dniu ich rozgrywania. Osoby niepe?noletnie przedstawi? zgod?-o?wiadczenie rodziców dla zawodnika niepe?noletniego (roczniki 1998 i m?odsi)
4. Dokona op?aty startowej w wysoko?ci podanej w regulaminie zawodów – pkt. 10. Orygina? dowodu op?aty startowej nale?y przedstawi? do wgl?du w Biurze Zawodów podczas rejestracji
i odbioru numeru startowego.
5. Potwierdzi udzia? w Maraton MTB poprzez okazanie w Biurze Zawodów dowodu dokonania op?aty startowej, (je?li op?ata nie by?a dokona wcze?niej)
6. Otrzyma przed startem od Organizatora bezp?atny numer startowy.
7. Ma obowi?zek startu w zawodach w kasku sztywnym.
6. KATEGORIE WIEKOWE
Mistrzostwa Polski Amatorów – Pe?ny Maraton (2 p?tle):
K – kobiety OPEN
K1 – kobiety od 18 do 30 lat (rok ur. 1985 – 1997)
K2 – kobiety od 31 do 40 lat (rok ur. 1975 - 1984)
K3 – kobiety od 41 lat (rok ur. 1974 i starsze)
M – m??czy?ni OPEN
M1 – m??czy?ni od 18 do 30 lat (rok ur. 1985 – 1997)
M2 – m??czy?ni od 31 do 40 lat (rok ur. 1975 – 1984)
M3 – m??czy?ni od 41 do 50 lat (rok ur. 1965 – 1974)
M4 – m??czy?ni od 51 do 60 lat (rok ur. 1955 – 1964)
M5 – m??czy?ni od 61 lat (rok ur. 1954 i starsi)
Mini Maraton (1 p?tla):
MK – kobiety OPEN
MK1 – kobiety od 16 do 30 lat (rok ur. 1985 – 1996)
MK2 – kobiety od 31 do 40 lat (rok ur. 1975 - 1984)
MK3 – kobiety od 41 lat (rok ur. 1974 i starsze)
MM – m??czy?ni OPEN
MM1 – m??czy?ni od 16 do 18 lat (rok ur. 1997 – 1999) i m?odsi jad?cy z opiekunem
MM2 – m??czy?ni od 19 do 30 lat (rok ur. 1985 – 1996)
MM3 – m??czy?ni od 31 do 40 lat (rok ur. 1975 – 1984)
MM4 – m??czy?ni od 41 do 50 lat (rok ur. 1965 – 1974)
MM5 – m??czy?ni od 51 do 60 lat (rok ur. 1955 – 1964)
MM6 – m??czy?ni od 61 lat (rok ur. 1953 i starsi)
MP Policji - m??czy?ni open
MP Policji - kobiety open
MP Le?ników – m??czy?ni open
MP Le?ników – kobiety open
MP Górników – m??czy?ni open
MP Górników – kobiety open
MP KGHM – kobiety open
MP KGHM – m??czy?ni open
DWUBÓJ MTB (najni?sza suma miejsc z Biegu prze?ajowego i Maratonu MTB) – m??czy?ni open, kobiety open, odpowiednio dla dystansu 4 km biegu+35 km MTB – DWUBÓJ MINI oraz 12 km biegu + 70 km MTB DWUBÓJ PE?NY.
Na dystansie Pe?ny Maraton (2 p?tle) nie mog? startowa? uczestnicy poni?ej 18 roku ?ycia
7. DYSTANSE
• Maraton (2 p?tle x ok.35 km = 70 km);
• Mini Maraton (1 p?tla x ok.35 km );
• DWUBÓJ dystans mini zaliczany b?dzie do klasyfikacji II DWUBOJU MTB o Puchar Bike Parku MTB Obiszów – M i K.
TRASA MARATONU
Dost?pna w szczegó?ach na www.mtbobiszow/maraton/trasa
8. KLASYFIKACJE
• Zwyci?zc? OPEN maratonu na dystansie PE?NY zostanie pierwszy zawodnik, który pokona zgodnie z regulaminem ten dystans.
• Zwyci?zc? OPEN maratonu na dystansie MINI zostanie pierwszy zawodnik, który pokona zgodnie z regulaminem ten dystans.
• Wy?cig na dystansie ”Pe?ny Maraton” b?dzie jednocze?nie Mistrzostwami Polski Amatorów. Tytu?y zostan? przyznane zgodnie podzia?em na kategorie patrz pkt.6
• Zwyci?zcami maratonu w poszczególnych kategoriach zostan? uczestnicy, którzy
w najkrótszym czasie pokonaj? tras? maratonu na ka?dym z dystansów i nie pomin? ?adnego punktu kontrolnego.
• Zwyci?zcami w DWUBOJU MINI zostan? zawodnicy z najmniejsz? sum? miejsc biegu na 4 km i maratonu MTB na dystansie 35 km, DWUBOJU PE?NEGO – kobiety OPEN, m??czy?ni OPEN
9. NAGRODY
1. W Maratonie MTB Obiszów 2015, w ka?dej kategorii wiekowej kobiet i m??czyzn, na dystansach zostan? wr?czone trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe przekazane przez organizatorów i sponsorów. Suma nagród to minimum 20 000 z?.
Pe?ny Maraton (2 p?tle):
K – kobiety OPEN – nagrodzone miejsca I – VI
K1 – kobiety od 18 do 30 lat (rok ur. 1985 – 1997) – nagrodzone miejsca I - III
K2 – kobiety od 31 do 40 lat (rok ur. 1975 - 1984) – nagrodzone miejsca I - III
K3 – kobiety od 41 lat (rok ur. 1974 i starsze) - – nagrodzone miejsca I - III
M – m??czy?ni OPEN – nagrodzone miejsca I - VI
M1 – m??czy?ni od 19 do 30 lat (rok ur. 1985 – 1996) – nagrodzone miejsca I – III
M2 – m??czy?ni od 31 do 40 lat (rok ur. 1975 – 1984) – nagrodzone miejsca I – III
M3 – m??czy?ni od 41 do 50 lat (rok ur. 1965 – 1974) – nagrodzone miejsca I – III
M4 – m??czy?ni od 51 do 60 lat (rok ur. 1955 – 1964) – nagrodzone miejsca I – III
M5 – m??czy?ni od 61 lat (rok ur. 1954 i starsi) – nagrodzone miejsca I – III
Mini Maraton (1 p?tla):
MK – kobiety OPEN – nagrodzone miejsca I-VI
MK1 – kobiety od 16 do 30 lat (rok ur. 1985 – 1996) – nagrodzone miejsca I - III
MK2 – kobiety od 31 do 40 lat (rok ur. 1975 - 1984) - nagrodzone miejsca I - III
MK3 – kobiety od 41 lat (rok ur. 1974 i starsze) - nagrodzone miejsca I – III
MM – m??czy?ni OPEN - nagrodzone miejsca I - VI
MM1 – m??czy?ni od 16 do 18 lat (rok ur. 1997 – 1999) i m?odsi jad?cy z opiekunem– nagrodzone miejsca I – III
MM2 – m??czy?ni od 19 do 30 lat (rok ur. 1985 – 1996) – nagrodzone miejsca I – III
MM3 – m??czy?ni od 31 do 40 lat (rok ur. 1975 – 1984) – nagrodzone miejsca I – III
MM4 – m??czy?ni od 41 do 50 lat (rok ur. 1965 – 1974) – nagrodzone miejsca I – III
MM5 – m??czy?ni od 51 do 60 lat (rok ur. 1955 – 1964) – nagrodzone miejsca I – III
MM6 – m??czy?ni od 61 lat (rok ur. 1954 i starsi) – nagrodzone miejsca I – III
MP Policji – osobno m??czy?ni i kobiety nagrodzone miejsca I – III
MP Le?ników - osobno m??czy?ni i kobiety nagrodzone miejsca I – III
MP Górników – osobno m??czy?ni i kobiety nagrodzone miejsca I –III
Mistrzostwa KGHMU – osobno m??czy?ni i kobiety nagrodzone miejsca I - III
DWUBÓJ MTB MINI- osobno m??czy?ni i kobiety nagrodzone miejsca I – III
DWUBÓJ MTB PE?NY- osobno m??czy?ni i kobiety nagrodzone miejsca I – III
10. OP?ATY STARTOWE
1. W roku 2015 op?ata startowa w maratonie wynosi 40 z? przy rejestracji do 18 wrze?nia i 50 z? przy rejestracji w dniu zawodów (op?aty s? takie same dla wszystkich kategorii). Zawodnicy poni?ej 16 roku ?ycia, startuj?cy pod opiek? rodzica/ opiekuna prawnego – start bezp?atny – pakiet startowy.
2. Op?ata startowa mo?e by? dokonana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora nr
27 1020 3017 0000 2102 0300 8885
w banku PKO BP
Na przelewie bankowym lub pocztowym nale?y koniecznie zaznaczy? tytu? op?aty: MARATON oraz imi? i nazwisko zawodnika. Uwaga! Dowód wp?aty przy dokonaniu przelewu elektronicznego nale?y okaza? w biurze zawodów podczas rejestracji i odbioru numeru startowego.
Op?at? mo?na równie? dokona? gotówk? w Biurze Zawodów – zgodnie z taryfikatorem op?at startowych powy?ej.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za terminy realizacji przelewów bankowych
i pocztowych.
4. Ka?dy uczestnik dokonuj?cy wp?aty w biurze zawodów otrzymuje dowód wp?aty.
5. Organizator nie zwraca op?aty wpisowej osobom, które nie uko?czy?y zawodów lub nie wystartowa?y.
11. ZASADY ROZGRYWANIA
1. Zawody zostan? przeprowadzone zgodnie z niniejszym Regulaminem
2. Maraton zostanie przeprowadzony na trasie okr??nej wokó? rezerwatu „Uroczysko Obiszów”, – Bike Park Obiszów, trasa jest udost?pniona na stronie internetowej www.mtbobiszow.pl
3. Organizator zastrzega sobie mo?liwo?? modyfikacji trasy
4. Start do Maratonu odb?dzie si? ze startu wspólnego, kolejno?? ustawienia na starcie:
- na dystansie PE?NYM (do 20 minut po starcie Mistrzostw Polski Elity i P23 licencja, junior z licencj?)
I) Mistrzowie Polski z 2014 roku oraz II i III miejsca w poszczególnych kategoriach – sektor 1,
II) Zawodnicy startuj?cy tylko w maratonie 20 wrze?nia – wed?ug kolejno?ci zg?osze? – sektor 2
- na dystansie MINI (do 20 minut po starcie dystansu PE?NEGO)
I) Mistrzowie Polski Le?ników, Policjantów, Górników, zwyci?zca dystansu MINI oraz II i III miejsca z 2014 roku – sektor 1 MINI
II) zawodnicy, którzy wzi?li udzia? w biegu prze?ajowym zgodnie z zaj?tymi miejscami – sektor 2
III) Zawodnicy startuj?cy tylko w maratonie 20 wrze?nia – wed?ug kolejno?ci zg?osze? – sektor 3
Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzania startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania maratonu.
5. Zawodnicy, którzy wybrali Pe?ny Maraton ( 2 p?tle ) i zjad? po 1 p?tli b?d? uwa?ani za wycofuj?cych si?
6. Trasa b?dzie oznakowana, zabezpieczona przez porz?dkowych, ratowników medycznych oraz stra?aków.
7. Na trasie b?d? zlokalizowane punkty kontrolne ( elektroniczny pomiar czasu). Omini?cie punktu kontrolnego b?dzie karane dyskwalifikacj?.
8. Na trasie maratonu b?d? znajdowa?y si? 3 boksy/bufety na: 10, 16 i 35 km (ka?dej p?tli).
Szczegó?owe informacje b?d? udzielane na odprawie technicznej.
9. Zawodnik, który nie dojedzie do mety maratonu do godziny 16:30 nie zostanie sklasyfikowany
12. KOMISJA S?DZIOWSKA

Z Mistrzostw Polski w Maratonie
12. ?WIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
1. W ramach wpisowego ka?dy uczestnik otrzymuje:
– opiek? fizjoterapeutyczn?
– pami?tkowy medal dla ka?dego kto uko?czy zawody
– prawo do korzystania z bufetów na trasie: izotonik, woda, owoce, batony
– pomiar czasu (pe?ne wyniki b?d? dost?pne na stronie internetowej oraz tablicy og?osze?
w miejscu maratonu),
– pe?ne zabezpieczenie medyczne (Grupa Ratownictwa Medycznego, lekarz, karetka),
– ubezpieczenie OC / na zawodach /
– serwis rowerowy mechanika MTB Obiszów Team
– mo?liwo?? umycia roweru po zako?czeniu maratonu
– posi?ek po maratonie
– bezp?atne pole namiotowe wraz prysznicami i sanitariatami obok miasteczka zawodów
w Obiszowie.
13. ZASADY PORUSZANIA SI? PO TRASIE
1. W czasie trwania maratonu wolniejszy zawodnik powinien ust?pi? szybszemu na trasie.
2. Uczestnicy powinni zachowa? szczególn? uwag?,w momencie, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbli?aj? si? do skrzy?owania.
3. Uczestnicy musz? liczy? si? z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów.
4. Zawodnicy musz? przestrzega? przepisów ruchu drogowego.
5. Ka?da naprawa roweru powinna by? przeprowadzona w obr?bie widoczno?ci szlaku.
6. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywa? si? na swoim torze jazdy.
14. RUCH DROGOWY
1. MTB Maraton b?dzie si? odbywa? przy cz??ciowo ograniczonym ruchu drogowym.
W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz s?u?by Organizatora u?atwi? w??czenie si? do ruchu.
2. Zawodnicy musz? zachowa? szczególn? ostro?no?? maj?c na uwadze mo?liwo?? wyjechania pojazdów z pól, dróg le?nych czy pojedynczych zabudowa?.
3. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni porusza? si? praw? stron? jezdni i bezwzgl?dnie przestrzega? przepisów ruchu drogowego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za ewentualne kolizje i wypadki na trasie maratonu.
15. KARY
Komisja s?dziowska w porozumieniu z Organizatorem mo?e zastosowa? nast?puj?ce kary:
– Upomnienie uczestnika,
– Kara finansowa w wysoko?ci minimalnie 100 z? maksymalnie 200 z?.
– Dyskwalifikacja uczestnika,
– Zawieszenie uczestnika.
16. PROTESTY
Protesty odno?nie przebiegu maratonu jak równie? klasyfikacji i wyników nale?y sk?ada? w dniu trwania zawodów, wy??cznie w formie pisemnej do S?dziego G?ównego zawodów. Protesty dotycz?ce wyników b?d? przyjmowane przez okres 30 minut, od czasu og?oszenia wyników. Do protestu nale?y do??czy? kaucj? w wysoko?ci 100 z?. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile S?dzia G?ówny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji sk?adaj?cemu protest. Decyzja ostateczna nale?y do G?ównego S?dziego.
17. OCHRONA ?RODOWISKA NATURALNEGO
Uczestnicy powinni szanowa? ?rodowisko naturalne jecha? tylko po oficjalnie wytyczonej trasie. Uczestnicy nie mog? zanieczyszcza? terenu i pozostawia? ?mieci na trasie wy?cigu. Zabrania si? u?ywania szklanych pojemników w pobli?u i na trasie wy?cigu. W przypadku naruszania tego przepisu osoby te b?d? karane dyskwalifikacj?.
18. POSTANOWIENIA KO?COWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za wypadki i zdarzenia losowe zaistnia?e podczas
dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.
2. Ka?dy uczestnik bierze udzia? w zawodach na w?asn? odpowiedzialno?? (w przypadku uczestników niepe?noletnich na odpowiedzialno?? rodziców lub opiekunów)
3. Organizator oraz wszystkie osoby dzia?aj?ce w jego imieniu lub z jego upowa?nienia zwi?zane z przeprowadzeniem i organizacj? zawodów nie ponosz? odpowiedzialno?ci za szkody osobowe, rzeczowe i maj?tkowe uczestników, które wyst?pi? przed, w trakcie lub po zawodach.
4. Uczestnicy ponosz? odpowiedzialno?? cywiln? za wszystkie wyrz?dzone przez siebie szkody z w?asnej, wy??cznej winy innym uczestnikom post?powania oraz osobom trzecim.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika.
6. W razie wypadku lub powsta?ej szkody zwi?zanej z zawodami uczestnicy nie mog? wyst?powa? z roszczeniami odszkodowawczymi od Organizatora lub osób dzia?aj?cych w jego imieniu, lub z jego upowa?nienia, zwi?zanymi z przeprowadzeniem i organizacj? zawodów.
7. Uczestnicy o?wiadczaj?, ?e wszystkie dane personalne i dane dotycz?ce stanu zdrowia wpisane przez nich do karty zg?oszenia s? kompletne i zgodne z prawd?.
8. Uczestnicy zobowi?zuj? si? do przestrzegania zarz?dze? i polece? ze strony s?u?b porz?dkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.
9. Uczestnicy zobowi?zuj? si? do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na karcie zg?oszenia potwierdza zapoznanie si? z warunkami regulaminu i uczestnictwa na zawodach.
10. Osoby bez numerów startowych poruszaj?ce si? na rowerach po trasie maratonu b?d? usuwane z trasy przez obs?ug? techniczn?.
11. Na trasie maratonu wyst?puj? strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.
12. Maraton odb?dzie si? bez wzgl?du na warunki atmosferyczne.
13. Zdj?cia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami a tak?e wyniki z podaniem nazwisk uczestników mog? by? wykorzystane za zgod? organizatora przez ?rodki masowego przekazu.
14. Uczestnicy wyra?aj? zgod? na przetwarzanie ich danych osobowych przez Biuro Organizatora zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133, poz. 883).
15. Uczestnicy podczas wy?cigu zobowi?zani s? do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia si? z nale?ytym szacunkiem do S?dziów i Organizatorów. Nie mog? u?ywa? wulgarnych s?ów ani zachowywa? si? w sposób niesportowy.
16. Nieznajomo?? niniejszego regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie b?d? uznawane przez Organizatora za wyt?umaczenie.
17. Organizator z S?dzi? G?ównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.
19 .WYKAZ SZPITALI
– Szpital powiatowy im. Jana Paw?a II w G?ogowie , 67-200 G?ogów ul. Ko?ciuszki 15, tel. 76 / 837 32 11,
– Pogotowie Ratunkowe w Legnicy- Zespó? Ratownictwa Medycznego G?ogów, 67-200 G?ogów ul. Ko?ciuszki 15a,Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu