Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 31 Maja 2020
PATRON MEDIALNY
statystyka
KLASYK SKALMIERZYCKI JUŻ 12 czerwca !
Zapisy będą na stronie www.elektronicznezapisy.pl

Regulamin
II Klasyka Skalmierzyckiego

12.06.2016r.

1. NAZWA IMPREZY:
II Klasyk Skalmierzycki
• Patronat honorowy – Przemysława Kasperkiewicza

2. CEL MARATONU:
• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
• Prezentacja Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz powiatu ostrowskiego
• Wprowadzenie nowych trendów w organizacji imprez rekreacyjnych i turystyczno-sportowych w Polsce i na terenie gminy.

3. ORGANIZATOR
Towarzystwo Rowerowe Sokół Skalmierzyce
ul. Bankowa 12 63-460 Nowe Skalmierzyce
e-mail: danielak.maciej@interia.eu
strona WWW: teamsokol.pl
Numer rachunku bankowego:
SBL w Skalmierzycach 93 8431 0008 0013 7966 2001 0001

4. PODMIOTY WSPIERAJĄCE
• Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
• Shimano Polska Bicycle Parts Sp. z o.o.
• DavCar
• Max – Dywaniki Samochodowe

5. TERMIN I MIEJSCE WYŚCIGU
• 12. Czerwiec 2016r. – Stadion Miejski Nowe Skalmierzyce ul. Mostowa 1

6. ZASADY UCZESTNICTWA
a) Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej www.elektronicznezapisy.pl. Wyjątkowo dopuszcza się dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy.
b) Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
c) Prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat; młodzież w wieku 16 -18 lat ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej: www.teamsokol.pl
d) Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, wzór oświadczenia opublikowany jest na stronie internetowej: www.teamsokol.
e) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
f) Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie maratonu, w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją.
g) Pojazdy towarzyszące są bezwzględnie zabronione
h) Uczestnik, który straci kontakt z czołówką maratonu i zostanie wyprzedzony przez pilota zamykającego, będzie zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad ruchu drogowego zawartych w ustawie z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005r. nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami)
i) Każdy uczestnik maratonu zobowiązany będzie do poruszania się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, z wyjątkiem zmiany kierunku jazdy w lewo na skrzyżowaniu, gdzie może on zjechać do środka jezdni.
j) W zawodach mogą brać udział TYLKO UCZESTNICY NA ROWERACH SZOSOWYCH Z KIEROWNICĄ TYPU BARANEK. Dla rowerów typu INNY z prostą kierownicą oraz osób, które na co dzień jeżdżą na rowerze turystycznie zaraz po zakończeniu wyścigu odbędzie się I Masa Krytyczna.
OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE:
• kask sztywny
• sprawny rower
Ponadto organizator zaleca posiadanie licznika rowerowego, telefonu komórkowego oraz zapasowego ogumienia i pompki.

7. NAGRODY I ŚWIADCZENIA
Uczestnicy w ramach wpisowego otrzymują:
• numer startowy – mocowany obowiązkowo na kierownicy
• posiłek regeneracyjny na mecie
• pamiątkowy medal
• puchary za najszybsze pokonanie trasy - w kategorii OPEN oraz w kategoriach wiekowych za miejsca 1 - 3
• ubezpieczenie OC (20 000 zł) na czas trwania imprezy
• elektroniczny pomiar czasu z wynikami, które będą dostępne na stronie internetowej organizatora
• zabezpieczenie medyczne
• profesjonalnie oznaczona trasa maratonu /znakami poziomymi i pionowymi
• dobrą organizacje i świetną kolarską atmosferę
• w zależności od hojności sponsorów , przewidujemy nagrody rzeczowe.

8. PROGRAM ZAWODÓW
• 11.06.2016r. (Sobota) Godz. 17:00 Otwarcie biura wyścigu – przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów Godz. 21:00 Zamknięcie biura maratonu
• 12.06.2016r. (Niedziela) Godz. 6:00 Otwarcie biura maratonu – przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów;
• Godz. 11:30 Ustawianie się uczestników do startu – ul. Polna
• Godz. 11:50 Odprawa techniczna
• Godz. 12:00 START WYŚCIGU UL. Polna.
• Godz. 15:30 Ogłoszenie wyników, dekoracja uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz wręczanie nagród. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu.

9. TRASA I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MARATONU
Trasa zawodów wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej. Liczy ona
ok. 65 km i przebiegać będzie drogami asfaltowymi na 5. rundach ok. 13 km.
• Maraton zostanie przeprowadzony na wyznaczonej trasie, która jest udostępniona na stronie internetowej: www.teamsokol.pl
• Start do II KS na dystansie 65km we wszystkich kategoriach wiekowych nastąpi ze startu wspólnego.
• Trasa maratonu będzie zabezpieczona przez policję, straż pożarną, ratowników medycznych, obsługę techniczną oraz będzie oznakowana.
• Uczestnicy jadą samodzielnie lub w grupach. Uczestnicy maratonu, którzy z jakichś powodów będą zmuszeni przerwać jazdę muszą samodzielnie wrócić do bazy maratonu i powiadomić organizatora. Rowerzysta jadący wolniej powinien ustąpić miejsca uczestnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę.
• Pierwszych stu uczestników zostanie sklasyfikowanych wg zasady kto najszybciej minie linie mety. Pozostali - od 101. do ostatniego uczestnika wg zmierzonego czasu.
• Zwycięzcą maratonu w kategorii OPEN zostanie ten uczestnik/uczestniczka, który jako pierwszy przekroczy linię mety.
• Ze względów bezpieczeństwa liczba zgłoszeń jest ograniczona do 200 osób.
• Osoby, które będą dublowane, są zobowiązane do przepuszczenia dublujących ze swojej lewej strony. Zawodnik zdublowany dokańcza rundę, na której został zdublowany i jest zobowiązany do zejścia z trasy przy mecie maratonu.
• Obowiązuje limit czasowy do godziny 14:30

10. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do nie zaśmiecania trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu, oraz pozostawiać śmieci na trasie maratonu. Pas około 100 metrów przed oraz 100 metrów za PUNKTEM BUFETU będzie przeznaczony do wyrzucania różnego rodzaju śmieci.
Na trasie maratonu obowiązuje zakaz używania naczyń szklanych, złamanie tego zakazu grozi dyskwalifikacją.

11. ZGŁOSZENIA I WPISOWE
Zgłoszenia należy dokonać na stronie www.elektronicznezapisy.pl zamieszczając dane zawarte w formularzu rejestracyjnym. Zgłoszenia przyjmowane są do 31.05.2016r. Po tym terminie będzie istniała możliwość zapisu na klasyk w biurze imprezy w dniu 11.06.2016r. (jeżeli lista internetowa nie zostanie wcześniej zapełniona)
Wpisowe z podanym Imieniem i Nazwiskiem
- 50zł - do dnia 31.05.2016r
- 70zł – do dnia 05.06.2016r.
- 100zł - opłata w przeddzień i w dzień wyścigu w Biurze Imprezy
• Towarzystwo Rowerowe Sokół Skalmierzyce
Ul. Bankowa 12 63-460 Nowe Skalmierzyce
SBL w Skalmierzycach 93 8431 0008 0013 7966 2001 0001
z dopiskiem II Klasyk Skalmierzycki oraz imię i nazwisko.
• Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom , które nie wystartują w zawodach.
Zgłoszenie i dokonanie wpłaty po 05.06.2016r. nie gwarantuje pełnych świadczeń.

12. KATEGORIE STARTOWE
Klasyfikacja z podziałem na rowery szosowe oraz na kategorie wiekowe.
• ROWERY SZOSOWE – WSZYSTKIE POZOSTAŁE
(K) – Kobiety, (M) – Mężczyźni
• Kategorie wiekowe
M1 - poniżej18 lat - rocznik 2000 - 1999
M2 - 18 – 30 lat - rocznik 1998 – 1986
M3 - 31 – 45 lat - rocznik 1985 – 1971
M4 - 46 – 55 lat - rocznik 1970 - 1961
M5 - 56 – i starsi – 1960 i starsi
K – Klasyfikacja kobiet open
O przydzieleniu do danej kategorii wiekowej decyduje rocznik urodzenia uczestnika, a nie dokładna data urodzenia.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• maraton odbędzie się bez względu na pogodę
• wyścig odbędzie się na trasie, na której zostanie ograniczony ruch pojazdów. Po przejeździe zawodników pojazdy będą poruszały się w tym samym kierunku co peleton.
• Obowiązuje zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich
• zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punkcie kontrolnym oraz napotkanych po drodze sklepach
• obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower . Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika
• organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy rajdu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania niniejszego regulaminu (np. brak założonego, lub zapiętego kasku na trasie)
• w wyścigu mogą startować TYLKO UCZESTNICY NA ROWERACH SZOSOWYCH Z KIEROWNICĄ TYPU BARANEK.
• uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów
• za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich, oraz w trakcie trwania imprezy
• każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie
• wszyscy zawodnicy są proszeni o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne
• organizator maratonu, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu
• organizator maratonu, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu II KS - nieznajomość i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane za wytłumaczenie działań niezgodnych z jego postanowieniami.
• uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku w bazach danych organizatorów, oraz umieszczenia na stronach internetowych : imienia i nazwiska , roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust.2002r. Nr 101 poz. 926)

14. INFORMACJE DODATKOWE
• Najbliższy szpital :
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wlkp.
tel. 062 595-11-00
fax 062 736-29-09
e-mail: szpital@szpital.osw.pl

Adres do korespondencji :
Towarzystwo Rowerowe Sokół Skalmierzyce
Ul. Bankowa 12 63-460 Nowe Skalmierzyce
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od:
Maciej Danielak
danielak.maciej@interia.eu
Tel kom: +48 721 237 715
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu