LICZYRZEPA JU? W SOBOT? W KARPACZU
Dodane przez redakcja dnia 06 września 2012 18:28
Liczyrzepa z czasówk? pod Okraj !!!

Gdzie? na pocz?tku wieku Waldek Szewczuk, który za spraw? swojego entuzjazmu do kolarstwa niejednego z nas zarazi? cykloz? na pytanie: „po co wje?d?a? t? gór??” filozoficznie odpowiedzia?: „bo jest”!
I to jest najpowa?niejszy argument przemawiaj?cy za udzia?em Dolno?l?zaków (i nie tylko) w maratonach górskich.
Bo one, te szosowe maratony kolarskie, wiod?ce po naszych górach, u nas s?.

Mamy Radków, Zieleniec z kultowym Klasykiem K?odzkim, a od trzech lat równie? Liczyrzep?, który w tym roku odb?dzie si? w Podgórzynie 8 wrze?nia. To ju? trzecia edycja. I cho? pierwszej ma?o kto wró?y? wysok? frekwencj?, bo górskie szosy wywo?uj? w kolarzach-amatorach mniej lub bardziej uzasadniony l?k, to co roku, od 2010 pocz?wszy, na starcie stawia si? ponad 400 uczestników. Gotowych na podj?cie wyzwania. Z ró?nym skutkiem, ale efekty to sprawa drugorz?dna.
Rozszerzona zawartość newsa
Dla kogo mini, mega, giga

Jak przyci?gn?? amatorów kolarstwa – kupuj?cych coraz l?ejsze, coraz szybsze rowery – na maratony szosowe w górach? Przede wszystkim oferuj?c im mo?liwo?? ?cigania si?, a w drugiej kolejno?ci – po szosach dobrej jako?ci. Dolny ?l?sk nadrabia zaleg?o?ci w dziedzinie jako?ci dróg, a drogowcy gorliwo?ci? przewy?szaj? inne regiony. Przypomnijmy zesz?oroczn? akcj? k?adzenia, podczas rozgrywania maratonu (!), nowej nawierzchni na oznakowanej przez organizatora strza?kami szosie. Wielu nie skr?ci?o tam, gdzie trzeba...

Co z tym ?ciganiem i dlaczego jest takie wa?ne? Jakkolwiek Supermaratony chc? trzyma? si? formu?y maj?cej wi?cej wspólnego z rajdami, ni? zawodami, to w górach to nie przejdzie. Zbyt s?abi na wci?ganie zarówno swoich, jak i rowerowych kilogramów pod gór? tu nie przyje?d?aj?. A je?li nawet – stanowi? do?? w?sk? reprezentacj?.

Z my?l? o nich Staszek Chromi?ski przygotowa? w tym roku dystans mini. Niespe?na 67 km z przewy?szeniem 1268 m. Oczywi?cie, nie zabraknie na mini ?cigantów, to pewne. Ale trasa jest do?? ?atwa. Wyrobionym kolarzom nie sprawi niemal ?adnej trudno?ci, zapewne urz?dz? sobie górsk? czasówk?, a pocz?tkuj?cym na górskich maratonach zaostrzy na przysz?e edycje apetyt na d?u?sze dystanse w górach.

Czasówka pod Okraj przy okazji

Skoro wyp?yn?? temat czasówek, kolarzy pokonuj?cych dystans mini, w przeciwie?stwie do mierz?cych si? z mega (121 km i 2386 m przewy?szenia) i giga (189 km i po??czone przewy?szenie trasy mega oraz mini) ominie przyjemno?? wspinania si? na Prze??cz Okraj. O time trialu na Okraj, który odby? si? tradycyjnie 15 sierpnia, donosili?my ju? na stronie Wroc?awskiej Gazety Kolarskiej.

Na Liczyrzepie b?dzie mo?liwo?? poprawienia wyniku, ustanowienia ?yciówki lub po prostu zmierzenia si? z tym 13,5-kilometrowym podjazdem. U podnó?a i na szczycie ustawione b?d? bramki, a czasopomierzacze z dok?adno?ci? do setnej sekundy ustal?, kto z pa? i panów wspi?? si? najszybciej. Czasówka po??czona z premi? górsk?, tego jeszcze nie by?o. Cho? sama premia górska – i owszem. Na tegorocznym ??dle Szerszenia, pod diablo sztywny Rad?ów.

Robert Rasa?a, który w roku ubieg?ym ustanowi? pierwszy rekord wjazdu pod Rad?ów, a w tym roku na Okraj wspi?? si? jako 22., w swojej kategorii zajmuj?c 4. lokat? twierdzi, ?e nachylenie Prze??czy w porównaniu z Rad?owem vel Prababk?, to piku?. Miejscami 9%, najwy?ej 11% (Rad?ów – 16%) Tyle, ?e okrutnie si? d?u?y...

A mo?e by tak start wspólny?

Staszek Chromi?ski wychodzi jednak ze s?usznego za?o?enia, ?e czerpa? wzorce trzeba od najlepszych, a organizuj?c swoj? imprez? stosuje sprawdzone, w domy?le skuteczne, a nawet najskuteczniejsze rozwi?zania. Czego chc? ci, którzy przyje?d?aj? si? ?ciga?? Oczywi?cie, jak podczas P?tli Beskidzkiej w dalekiej Istebnej i Tour de Leszno – startu wspólnego! Tegoroczne rozmowy z w?adzami i policj? nie przynios?y rezultatów.

Jest wola, jest ochota, ale po Tour de Pologne Amatorów, Tour de Pologne z udzia?em zawodowców, wreszcie wy?cigach firmowanych przez Maj? W?oszczowsk? lokalne s?u?by porz?dkowe nie maj? wolnych mocy przerobowych, pozwalaj?cych zabezpieczy? tras? wystarczaj?co, by kolejni kolarze mogli si? w Kotlinie Jeleniogórskiej ?ciga?. Jest natomiast obietnica, ?e w przysz?ym roku uda si? start wspólny zorganizowa?.

I tej wersji b?dziemy si? trzyma?!

Zapisy na stronie organizatora: http://www.rejestracja.perfectdjango.com/maraton/15/info/


greten.